Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Noddwyd gan / Sponsored by Cymru1.net
Uwchgynghrair Cymru / Welsh Premier


Gartref / Home
Newyddion / News
Gemau / Fixtures
Canlyniadau / Results
Adroddiadau / Reports
Lluniau / Photos
Chwaraewyr / Players
Hanes / History
Cyfeiriadau / Directions
Siop / Shop
Archifau / Archive
Y Gynghrair / The League
Trafod / Discussion
Eilyddion / Reserves
Ystadegau / Statistics
Erthyglau / Articles
Cysylltiadau / Links
12/12/06
Yn l ir Ynys Werdd / Back to the Emerald Isle

Paul FrielGm Porthmadog yn Port Talbot ddydd Sadwrn nesaf (16 Rhagfyr) fydd gm olaf y chwaraewr ganol cae Paul Friel yng nghrys Port. Ymddangosodd Paul 24 o weithiau dros Porthmadog yng Nghynghrair Cymru a hefyd ddwywaith fel eilydd ers iddo ymuno o Fangor ar ddechrau 2006. Bydd ei ymadawiad yn golled fawr gan ei fod wedi datblygu i fod yn rhan allweddol o ganol cae y clwb.
Dywedodd y cyd rheolwr Viv Williams, wrth dalu teyrnged iddo, fod Paul ... yn weithiwr caled gyda digon o galon, chwaraewr sydd yn barod i wneud y pethau annymunol o gwmpas y cae, pethau sydd ddim bob amser yn dal y llygad ond sydd yn holl bwysig i ddull y clwb o chwarae. Byddwn i gyd yn drist iawn oi weld yn gadael. Roedd yn siaradwr mawr ar y cae ac yn gymeriad mawr yn yr ystafell newid.
Canmolodd Viv hefyd ei agwedd ai awydd i chwarae gan ddweud Derbyniodd doriad sylweddol yn ei gyflog er mwyn ymuno Phorthmadog . Hefyd yn dilyn cyfnod cyn dymor ansefydlog, gweithiodd yn galed i ddod yn l ir tm. Mae o wedi gwneud llawer iawn dros y clwb mewn cyfnod byr a dymunwn bob lwc iddo yn y dyfodol.
Cwblhaodd Paul radd Meistr mewn Chwaraeon ym Mhrifysgol Cymru, Bangor ac erbyn hyn maen teimlo fod ganddo well cyfle i ddatblygu gyrfa yn l yn yr Iwerddon.

Next Saturdays game at Port Talbot (December 16th) will unfortunately be Paul Friels final game in a Porthmadog shirt. Paul has made 24 WPL starts for Porthmadog together with two sub appearances since joining from Bangor City at the beginning of 2006. His leaving will be a great loss as he has become a key member of the Porthmadog midfield.
Joint manager Viv Williams paid a warm tribute to a player he described as hard working and whole hearted who does a lot of the ugly things around the pitch that is not always eye catching but is vital to the way we play. He was a great talker on the pitch and a great character in the dressing room
He praised his desire to play adding, He took a sizable cut in pay to come to Porthmadog and worked hard this season to get back into the team following a disjointed pre-season. He has done much for the team in a short period at the club and we wish him well for the future
Paul completed a Masters Degree in Sports Science at University of Wales, Bangor but now feels that he has a better chance to develop his career back in Ireland. Best wishes Paul and thanks.
09/12/06
Mwy a mwyn ymweld r wefan yma! / This websites popularity goes from strength to strength!

Mae mwy o bobl nac erioed yn ymweld safle gwe CPD Porthmadog www.cpdporthmadog.com. Am y tro cyntaf, ym Mis Tachwedd ymwelodd dros ddeg mil o bobl (10,282 i fod yn union) r safle. Mae hyn yn gynydd sylweddol ers dechraur flwyddyn 4,719 a gafwyd yn l yn Ionawr 2006 ac maen dangos fod poblogrwydd y saflen codi drwyr amser. Ar yr 22ain Tachwedd y diwrnod ar l y fuddugoliaeth yn erbyn Llanelli ymwelodd 442 o bobl r safle er mwyn canfod hynt a helynt y tm! Yn barod y mis hwn mae bron i bedair mil o bobl wedi ymweld 'r safle, gan gynnwys rhai o America, y Weriniaeth Tsiec ac hyd yn oed United Arab Emirates (i enwi dim ond rhai)!

More people than ever are visiting Porthmadog FCs website www.porthmadogfc.com. For the first time, in November over ten thousand visitors (10,282 to be exact) visited the site. This is a huge increase since the beginning of the year we had 4,719 visitors in January 2006 and it shows that the websites popularity is increasing all the while. On the 22nd November the day after the victory against Llanelli 442 people visited the site to find out the latest about the team! Already this month, almost four thousand people have visited the site, including visitors from America, the Czech Republic and even the United Arab Emirates (to name but a few)!
09/12/06
Rhaid aros am yr enwau mawr! / Premier Cup draw delay.

Cwpan Cenedlaethol / Premier Cup Mae'r BBC wedi cyhoeddi na fydd yr enwau yn cael eu tynnu o'r het heno ar gyfer rownd nesaf y Cwpan Cenedlaethol. Y gwrthwynebwyr nesaf i Porthmadog, yn dilyn y fuddugoliaeth wych yn erbyn Llanelli, fydd TNS, Wrecsam, Abertawe neu Caerdydd. Bydd trefn y gemau bellach yn cael ei gyhoeddi ar raglen BBC, Wales On Saturday, dydd Sadwrn nesaf - 16/12/06.

The BBC have announced that tonight's draw for the next round of the Premier Cup has been postponed. Porthmadog's possible opponents, following the fantastic win over Llanelli, will be TNS, Wrexham, Swansea or Cardiff. The draw will now be announced on the BBC's Wales On Saturday next Saturday - 16/12/06.
08/12/06
Port i arwyddo Lee Hodgkinson o Fangor? / Port to sign Lee Hodgkinson from Bangor?

Lee Hodgkinson Yn l gwefan Cefnogwyr Bangor mae Port wedi arwyddo'r ymosodwr Lee Hodgkinson o Fangor, sy'n dilyn y cyn reolwr Clayton Blackmore a chwaraeodd ei gm gyntaf i Port yn erbyn Cei Connah nos Wener ddiwethaf. Os yw'r stori'n wir fo fyddai'r chwaraewr diweddaraf i symud rhwng y ddau glwb, ar l i Lee Webber ymuno a'r gelyn ac i Blackmore symud i'r Traeth.

According to the Bangor Supporters website, Port have signed striker Lee Hodgkinson from Bangor, following in the footsteps of ex-manager Clayton Blackmore, who played his first game for Porthmadog against Connah's Quay last Friday night. If true, Hodgkinson would be the latest player to switch between both clubs, after Lee Webber joined the enemy and Blackmore's switch to the Traeth."
06/12/06
Trafferthion Cwmbrn / Cwmbran in crisis

Cwmbrn Mae Cwmbrn, gwrthwynebwyr nesaf Porthmadog, mewn trafferthion ariannol unwaith eto. Wythnos ddiwethaf , ni dderbyniodd eu chwaraewyr eu cyflogau a rŵan mae dau ou chwaraewyr, sef y prif sgoriwr Jody Jenkins ar amddiffynnwr Terry Green wedi gadael y clwb. Mae bwrdd y clwb wedi gwrthod cynnig gan gonsortiwm i gymryd drosodd y clwb. ac maen dristwch fod y clwb a enillodd y gynghrair yn nhymor cyntaf y gystadleuaeth bellach u dyfodol yn y fantol. Unwaith eto, maen dangos mor bwysig ydy datblygu clwb sydd yn rhan or gymuned gan fod dibynnu ar un ffynhonnell ariannol neu ar gefnogaeth un unigolyn yn beryglus iawn. Dymunwn bob hwyl i Gwmbrn ond ddim dydd Sadwrn!- a gobeithio yn wir y byddant yn goresgyn eu problemau.

Porthmadogs next opponents, Cwmbran Town, are in the midst of yet another cash crisis. Last week, their players did not receive their wages and now two players, leading scorer Jody Jenkins and defender Terry Green, have left. The clubs board has rejected a proposed take over and sadly the future of the leagues inaugural winner is now in question. Once again, the importance of developing community based clubs is underlined for depending on one source of cash from one backer is a risky business. We wish Cwmbran well except on Saturday!- and hope that they can overcome their problems.
06/12/06
Enwir Clubhouse / Name the Clubhouse

clubhouse Bydd y clwb yn trefnu cystadleuaeth ar ddechraur flwyddyn newydd er mwyn cael enw ir Clubhouse newydd. Beth am Lolfa John Jones neu Clubhouse Joe Bloggs ? Na dwi ddim yn meddwl ond os oes gennych gynigion call, dewch nhw at aelod or bwrdd. Bydd rhestr fer o chwe enw yn cael ei dynnu gyda phleidlais ymysg y cefnogwyr i benderfynu ar y cynnig mwyaf poblogaidd.. Bydd y newyddion diweddaraf ynglŷn r apl iw weld yn rheolaidd yn y rhaglen ac hefyd ar y wefan hon.

The club will be organising a competition in the New Year to name the proposed new clubhouse. Maybe the Joe Bloggs Clubhouse or Lolfa John Jones no I dont think so- but if you have some more sensible suggestions please bring them to the boards attention. A short list of the six best suggestions will then be drawn up with a vote taken to find the supporters favourite. For updates on the progress of the appeal which has been launched with a target of 10,000, see the match programme or this website.
05/12/06
Amheuaeth am gm heno / Doubts about tonight's game

Glaw / Rain Yn dilyn y glaw trwm dros y dyddiau diwethaf, mae amheuon a fydd posib chwarae gm heno rhwng Rhyl a Porthmadog. Bydd archwiliad o faes y Belle Vue yn cael ei gynnal gan y dyfarnwr am 5:45pm heno. Mae'n debyg fod siawns 50:50 i'r gm gael ei chynnal - yn ddibynnol ar faint o law fydd yn disgyn yn yr oriau nesaf.
Os fydd y gm yn cael ei gohirio, fe geisiwn roi newyddion ar y safle yma mor fuan a gallwn!

Following heavy rain over the past few days, it is doubtful whether today's game between Rhyl and Porthmadog will be able to go ahead. A pitch inspection of the Belle Vue ground by the referee is expected at 5.45pm tonight. The match is rated at 50:50 at the moment and its all down to how much rain falls in next few hours.
If the game is called off, we'll post it here as soon as we can!
30/11/06
Bws cefnogwyr i Rhyl ar Rhagfyr 5ed / Supporters coach to Rhyl on December 5th

Bws Cefnogwyr / Supporters CoachMae CPD Porthmadog yn falch i gyhoeddi y bydd bws cefnogwyr yn mynd i Rhyl ar gyfer ail-gymal rownd gyn-derfynnol y Cwpan Loosemore nos Fawrth nesaf. Bydd y bws yn cychwyn o flaen Gwesty'r Queens am 5.30pm a bydd y pris rhwng 5 a 10 yn dibynu ar y niferoedd sydd yn mynd. Mwyaf sydd yn mynd y rhataf fydd y bws! Rhaid bwcio st ar y bws drwy ffonio Phil Jones ar 01766 514343 neu Gerallt Owen ar 07920025338.

Porthmadog FC are pleased to announce that a supporters coach will be going to Rhyl for the Loosemore Cup semi-final second leg next Tuesday. The bus will leave from outside the Queens Hotel at 5:30pm and the price will be between 5 and 10, depending on the number traveling. The more that go, the chaper the bus will be! Seats will need to be booked by phoning Phil Jones on 01766 514343 or Gerallt Owen on 07920025338.
30/11/06
Mis Tachwedd yr Ail Dm / Reserves in November

Byr fu diddordeb yr ail dm yng Nghwpan Barritt eleni gan iddynt golli ym Mro Cernyw mewn gm agos. Aeth y gm i amser ychwanegol ar tm cartref a sgoriodd y gl holl bwysig i ennill o 3-2. Yr unig fuddugoliaeth a gafwyd yn ystod y mis oedd mewn gm gynghrair yn erbyn Prifysgol Bangor. Sicrhawyd buddugoliaeth swmpus o 8-0 gyda Mark Cook yn sgorio tair a Iestyn Woolway yn mynd un yn well a sgorio pedair. Ywain Gwynedd sgoriodd y gl arall. Colli fur hanes yn y ddwy gm gynghrair arall yn erbyn Bontnewydd a Blaenau Ffestiniog. Collwyd y gm o 2-1 yn Bontnewydd cyn chwarae gm wedii hadrefnu yn erbyn Blaenau Ffestiniog. Roedd y gm wreiddiol yn Blaenau wedi dod i ben yn fuan oherwydd niwl trwchus pan oedd Porthmadog ar y blaen o 2-1. Ond y tro hwn Blaenau Ffestiniog oedd yr enillwyr o 2-0. Dydd Sadwrn nesaf ( 2 Rhagfyr) bydd yr ail dm yn croesawu Bae Cemaes ir Traeth.

The reserves involvement in the Barritt Cup proved to be short lived. A close game went into extra time and Bro Cernyw secured the all important winner to go through by 3-2. The only win during the month was secured in the Gwynedd League against Bangor University and that by a whopping 8-0 with Mark Cook scoring a hat trick and Iestyn Woolway going one better and scoring four times. The other goal was scored by Ywain Gwynedd. They suffered defeats in the other two league games in which they were involved against Bontnewydd and Blaenau Ffestiniog. At Bontnewydd, they went down by 2-1. The game at Blaenau Ffestiniog was a re-arranged fixture with the original game having been abandoned midway through the second half with Porthmadog leading 2-1 at the time. This time however they went down by 2-0. The reserves will next be in action on Saturday (December 2nd) at the Traeth against Cemaes Bay.
29/11/06
Cymysgu efor Crachach! / Mixing it with the Elite!

Bu mis Tachwedd yn un rhyfeddol i glwb Porthmadog ar cefnogwyr. Yn ystod mis anghredadwy, maent wedi cyfarfod crach y gystadleuaeth heb gael ei trechu gan yr un ohonynt. Yn sydyn, daeth tymor a oedd dim ond un buddugoliaeth cynghrair i frolio yn ei chylch wedi bywiogi drwyddo gydar buddugoliaethau cwpan yn erbyn Bangor, TNS a Llanelli dyna i chi driawd i ddod allan or het! Sicrhawyd mynediad i rownd gyn-derfynol cwpan y gynghrair am y tro cyntaf erioed o ganlyniad i fuddugoliaeth wych ar Y Dreflan. Cafwyd canlyniad digon boddhaol yn erbyn Y Rhyl yng nghymal cyntaf y gm gyn-derfynol gan adael Port u gobeithion am ennill lle yn y rownd derfynol yn dal yn fyw.
Mae ystadegaur mis hefyd yn rhagorol o ystyried safon y gwrthwynebwyr. Chwaraewyd saith o gemau gan ennill pedair gyda tair yn gyfartal ac heb golli run gm. Yn ystod y cyfnod hefyd, rhwystrwyd y gwrthwynebwyr rhag sgorio ar dri achlysur ac ni gollwyd mwy nag un gl mewn unrhyw un or gemau yn ystod y mis. Efallai y ffaith bwysicaf un yw iddynt ddychwelyd o uchelfannaur gwpan ir gynghrair a sicrhau tri phwynt yn erbyn Caersws -i fynd efor un pwynt a enillwyd mewn gm galed yng Nghaerfyrddin. Y prif sgorwyr yn ystod y mis oedd Les Davies efo pedair gl, Jason Sadler efo tair a Gareth Parry a sgoriodd ddwy. Wrth i Ragfyr gyrraedd, bydd yna gm yn Y Fflint yn erbyn Cei Conna, tm sydd wedi ail ddarganfod eu hunain ac yn y pedwerydd safle yn y gynghrair. Anodd di bywyd!

November has been an amazing month for Porthmadog and their supporters. During this heady month, they have mixed with the elite clubs of the league and have not come off second best on any occasion. A season which had shown a solitary league win suddenly sprang to life with cup wins over Bangor, TNS and Llanelli hardly the luck of the draw! The league cup win at Treflan secured entry into the semi-finals of that competition for the first time. The first leg of the semi-final produced a respectable draw at home against current league leaders Rhyl leaving them still very much in with a shout.
The months stats are also outstanding bearing in mind the opposition. Seven games have been played showing four wins three draws and no defeats. There have been three clean sheets and not more than a single goal has been conceded in any game. Maybe the most pleasing fact of all is that they could return from the champagne of the cup to the nitty gritty of the league and earn three points against Caersws to go with the hard earned away point at Carmarthen. The leading scorers during the month have been Les Davies four, Jason Sadler with three and Gareth Parry with two. Another difficult away game heralds in December at Flint against the revived and rejuvenated Connahs Quay fourth position in the league. Life does not get any easier!
29/11/06
Newyddion or Academi / Academy News

Ar l llwyddiant yn eu gemau agoriadol yn erbyn Cei Conna, profodd Academi Bangor yn rhy gryf i Port. Collodd y tm dan 12 o 7-4 ond pob clod iddynt am ddod yn l ar l cychwyn gwael gan fynd 5-1 i lawr ar un cyfnod. Y sgorwyr i Borthmadog oedd Cedri Owen(2), Huw Quaeck a Guto Sion. Collin drwm fu hanes y tm dan 16 o 9-0.
Ar Sul Tachwedd 16, croesawyd Academi Y Rhyl. Aeth y tm dan 12 i lawr o 5-3 gyda dwy gl hwyr ir Rhyl yn sicrhaur fuddugoliaeth. Y sgorwyr i Borthmadog oedd Huw Quaeck, Jed Lloyd a Cedri Owen. Cafodd y tm dan 14 fuddugoliaeth dda o 8-1 gyda Josh Threadgill yn sgorio pedair ac Iwan Lane yn ychwanegu dwy arall. Colli o 4-1 oedd hanes y tm dan 16 mewn gm dda ond eto ildiwyd dwy gl hwyr. Pob hwyl ir hogiau yn y eu gemau nesaf yng Nghaernarfon ar 10 Rhagfyr.

After their success in the opening games against Connahs Quay the Academy came up against a strong Bangor Academy. The U 12 team went down 7-4 but they did well to come back having been behind 5-1 at one stage. The Porthmadog scorers were Cedri Owen(2), Huw Quaeck and Guto Sion. The U16 suffered a heavy defeat by 9-0.
On Sunday November 16 the Rhyl Academy were the visitors. The U 12s lost 5-3 with Rhyl scoring two late goals. The Porthmadog scorers were Huw Quaeck, Jed Lloyd and Cedri Owen. The U14s gained an excellent 8-1 victory with Josh Threadgill scoring four and Iwan Lane adding another two. The U16s suffered a 4-1 defeat in what was described as an excellent game but two late goals were conceded. Best of luck in the next round of games on December 10th at Caernarfon.
27/11/06
Port v Cei Conna / Port v Connahs Quay

Cei Conna / Connah's Quay Dylai cefnogwyr sydd yn bwriadu teithio ir gm yn erbyn Cei Conna nos Wener nesaf (cic gyntaf am 7.30 pm) nodi mai ar Gae Castell, sef cartref clwb y Fflint, bydd y gm yn cael ei chwarae. Ar y cae hwn mae Cei Conna yn chwarae eu gemau cartref yn ystod y tymor presennol.

Supporters travelling to the game against Connahs Quay Nomads next Friday evening (k.o. 7.30 pm) should note that the game will be played at the ground of Flint Town Caer Castell. Connahs Quay are playing all their home matches at this ground during the current season.
22/11/06
Enwau mawr yn y rownd nesaf / Big names in the next round

Cwpan cenedlaethol / Premier Cup Yn dilyn y fuddugoliaeth wych neithiwr yn erbyn tm proffesiynol Llanelli, gall Porthmadog edrych ymlaen at gm gartref yn erbyn un o enwau mawr pl-droed Cymru. Bydd yr enwau yn dod or het ar gyfer y rownd nesaf ar Sadwrn Rhagfyr 9fed yn ystod rhaglen "Wales on Saturday" y BBC y gwrthwynebwyr posib fydd Wrecsam, Caerdydd, Abertawe neur Seintiau Newydd. Yn ogystal r siawns o chwarae yn erbyn un or enwau mawr, bydd Port yn derbyn siec o o leiaf 15,000 byddai hyn yn cynyddu i 25,000 o ennill yn y rownd nesaf!

Following last nights fantastic win against the professionals of Llanelli, Porthmadog can look forward to a home game against one of the big names of Welsh football. The names come out of the hat for the next round on Saturday December 9th during the BBCs "Wales on Saturday" programme the possible opponents will be Wrexham, Cardiff, Swansea or the New Saints. As well as the opportunity for a game against one of Wales biggest clubs, Port will be guaranteed a cheque of at least 15,000 this would increase to 25,000 if they win in the next round!
22/11/06
Apl y Clubhouse Newydd / New Clubhouse Appeal

Mae Bwrdd CPD Porthmadog wedi penderfynu bwrw mlaen gydar bwriad o godi clwb ar Y Traeth. Gwnaed y penderfyniad hwn yn dilyn ystyriaeth fanwl ac erbyn hyn mae cynlluniau wediu cyflwyno i Adran Gynllunio Cyngor Gwynedd. Penderfynodd y Bwrdd hefyd agor Cronfa Apl gydar amcan o godi swm o tua 10,000 tuag at y costau. Amcangyfrifir y bydd y costau o godi ac o ddodrefnur adeilad yn cyrraedd swm o tua 60,000 ac maer clwb yn ystyried gwneud cais am fenthyciad tymor hir ar log isel i gyfarfod mwyafrif y gost. Bydd unrhyw roddion gan unigolion neu fusnesau yn arwain at ostwng y swm sydd angen ei fenthyg. Yn ogystal chyfraniadau ariannol, bydd y clwb yn gwerthfawrogi cyfraniadau o amser neu adnoddau cyfraniadau a fydd yn werthfawr iawn wrth ir gwaith fynd yn ei flaen.
Codir yr adeilad ar y tir rhwng y portacabins presennol ar giatiau mawr wrth y fynedfa. Bydd yr adeilad or math ffrm bren a bydd ganddo far a lle i150 o bobl eistedd ynddo yn ogystal thoiledau safonol. Bydd y bar yn agor ar ddyddiau gm a hefyd ar ddydd Sul pan gynhelir arwerthiannau cist car. Bydd modd defnyddior adeilad at weithgareddau amrywiol gan gynnwys nosweithiau o fiwsig, seminarau a chynadleddau. Os dymunwch wneud cyfraniad, neu os oes gennych syniadau am godi arian, cysylltwch Nigel yn siop y clwb neu gyda Gerallt wrth y git.

Porthmadog FC Board has decided to proceed with the erection of a clubhouse at the Traeth. This decision was reached after lengthy discussions and plans have now been submitted to Gwynedd Council Planning Department for consideration. The Board has also decided to launch a Clubhouse Appeal with the aim of raising 10,000 towards the costs of the building. The total cost of erecting and fitting out the clubhouse is expected to be in the region of 60,000 and the club is considering an application for a low interest, long term loan to cover the remainder of the cost. However, any donations received from individuals or businesses will reduce the repayments required. Donations in addition to monetary contributions can be in the form of materials or time as these will also be very useful once work commences.
The building will be erected in the area between the portacabins and the main entrance gates next to the turnstiles. The building will be of timber frame construction and will have a large bar with seating for 150 people with upgraded toilet facilities. Apart from being open on match days, it is intended to use the building regularly including opening during the Sunday car boot sales. The facility can also be used for one off events featuring live music and also for conferences and seminars. If you wish to make a donation or have ideas for fund raising, contact Nigel at the club shop or Gerallt at the gate.
16/11/06
Mwy am symudiad Blackmore / More on Blackmore's move

Clayton BlackmoreTaith fer yn unig ydy hi o Ffordd Ffarar i Borthmadog ac mae Clayton Blackmore am wneud y siwrnai honno i gynorthwyo Porthmadog i godiu safon yn y Gynghrair ac i symud allan or gwaelodion. Yn fuan ar l y sioc oi ryddhau gan Fangor, symudodd Porthmadog amdano ac ni chymrodd yn hir iw berswadio i ymuno hogiaur Traeth.
Disgrifiodd Osian Roberts y broses o sicrhau gwasanaeth Blackmore fel chwa o awyr iach oi gymharu rhwystredigaeth y tymhorau diwethaf wrth i Viv Williams ag yntau geisio arwyddo rhai or chwaraewyr a ystyrid yn sr. Roedd gan rhain fwy o ddiddordeb mewn cyflogau na dim arall gan ofyn crocbris am eu gwasanaeth. Roedd Roberts yn llawn canmoliaeth o Blackmore gan ddweud fod y cyn chwaraewr rhyngwladol yn hollol broffesiynol ym mhopeth y maen ei wneud.
Clayton oedd y chwaraewr gorau ar y cae ddydd Sadwrn yn fy marn i. Mae gennym ddigon o chwaraewyr sydd yn medru gwneud yr hyn na fedr Clayton ei wneud ond does gynnon ni neb ar y cae sydd yn medru gwneud yr hyn mae Clayton r gallui wneud. Mae ganddo brofiad aruthrol a bydd ei ddylanwad ar y cae yn tawelu pethau yn l yr angen. Rwan bydd yn medru canolbwyntio ar chwarae a bydd hyn yn gam ir cyfeiriad iawn inni. Yn dilyn nifer o drafodaethau efo fo, rwyf yn llawn edmygedd oi awydd i wneud yn dda dros Port.
Mae Roberts a Blackmore yn adnabod ei gilydd yn dda gan ir ddau fod yn rhan o drefniadaeth pl droed ieuenctid Cymru. Roberts hefyd oedd yn gyfrifol am asesu Blackmore wrth i gyn seren Man Utd ennill Trwydded Hyfforddi UEFA ar y Lefelau A a B or drwydded.
Oherwydd trefniant blaenorol, ni fydd Blackmore ar gael am y daith i Gaerfyrddin. Bu llawer o alw am ei wasanaeth ers iddo gael ei ryddhau ac felly roedd ei ddyddiadur yn llenwin gyflym. Gan fod yr alwad gan Port wedi dod iddo braidd yn annisgwyl, bydd yn rhaid i nifer o bethau eraill aros eu tro a symud i gefn y drol!

Wales legend Clayton Blackmore has made the short journey from Farrar Road to join Porthmadog as they concentrate their efforts on making progress in the League and moving out of the danger zone. Shortly after being surprisingly released by his former Club, Blackmore took little convincing in committing himself to the Traeth Outfit.
In securing Blackmores services Osian Roberts explained that it was like a breath of fresh air. Roberts and Viv Williams have been frustrated over the last couple of seasons when attempting to sign so-called star players, trying to hold the club to ransom, and have appeared to be more interested in their wages than anything else. Roberts however, was full of praise for Blackmore, stating that he is still the ultimate pro in everything that he does.
I thought Clayton was one of their best players on the field last Saturday. Weve got plenty of players that can do what Clayts cant do on the field, but we havent got anyone on the field that can do what Clayton can. His experience is immense, he will be a calming influence on the field, and now that he can concentrate on just playing again I feel this is a step in the right direction. Having had several discussions with him, Ive been impressed with his hunger and desire to do well at Port.
Roberts and Blackmore know each other well from their involvement within the Wales Youth set-up. Roberts is also responsible for the ex Man. Utd. legend gaining his UEFA Coaching Licence having assessed him at both the UEFA B and UEFA A Licence level.
Due to prior commitments Blackmore will be unavailable for the trip to Carmarthen. Following his release he has been in demand, and his diary was filling-up rapidly. This call-up from out of the blue will mean that other things will have to be put on the back-burner from now on!
16/11/06
Osian yn cynnig ei enw am y swydd Lled-Broffesiynol / Roberts in the hat for Semi-Pro job

Osian RobertsPan ofynnwyd i Osian Roberts yn ystod yr wythnos ynglyn swydd rheolwr tm Lled-Broffesiynol Cymdeithas Bl Droed Cymru, cadarnhaodd - er braidd yn gyndyn- ei fod wedi gwneud cais am y swydd. Roberts ywr unig rheolwr yng Nghynghrair Cymru sydd yn dal Trwydded Cymhwyster Proffesiynol UEFA ac felly bydd yn siwr o fod yn un or ffefrynnau am y swydd. Dengys ei CV fod ganddo chwe mlynedd o reoli ar lefel lled broffesiynol gyda CPD Porthmadog yn ogystal phrofiad helaeth gyda thimau ieuenctid ar lefel genedlaethol.
Er nad oedd am ddweud gormod, cyfaddefodd Roberts y byddai wrth ei fodd i reoli ar lefel genedlaethol unwaith eto -er mai ar lefel lled broffesiynol fyddai hynny. Anodd fyddai dilyn y rheolwyr presennol ond mae gennyf gymwysterau uchel yn ogystal phrofiad ac yn fwy na dim rwyn gwybod beth mae chwarae mewn twrnament yn ei olygu.
Nid oedd Roberts am gael ei dynnu ir ddadl ynglyn chyfyngu chwaraewyr y garfan ir Gynghrair Genedlaethol yn unig, ond i ddweud ers fy nyddiau yng Nghynghrair Broffesiynol yr Unol Daleithiau dim ond yng Uwch Gynghrair Cymru rwy wedi rheoli. Er fy mod yn gredwr mawr yn y Gynghrair Genedlaethol, teimlaf os ydych yn Gymro Cymro ydach chi a does dim gwahaniaeth lle y byddwch yn chwarae da chin dal yn gymwys i chwarae ich gwlad.

When quizzed this week about the FAW Semi-pro Managers job, Osian Roberts reluctantly confirmed that he had submitted his application. Roberts is the only Welsh Premier League Manager who holds the coveted UEFA Pro Licence and therefore must be one of the favourites for the post. His CV boasts over 6 years managing at semi-pro level with Porthmadog FC, as well as extensive experience with the National Youth Teams.
Although not wanting to be drawn on the subject Roberts said I would love to manage at International level again, albeit with the semi-pros. Its a tough act to follow, but I know Im highly qualified, experienced, and above all I know what Tournament competitions are all about.
Roberts preferred not to be drawn on the issue of whether or not selections should be solely from the Welsh Premier League, only to say that since my Managing days in the US Pro League I have only managed a Club in the Welsh Premier League. However, even though I am a firm believer in our National League, I believe if youre Welsh youre Welsh, and regardless of where you play, you qualify to play for your Country.
16/11/06
Rownd Cyn Derfynol Cwpan Loosemore / Loosemores Cup Semi-Final Draw

RhylCafwyd canlyniad arall annisgwyl yng Nghwpan Loosemore neithiwr (14 Tachwedd) gyda buddugoliaeth Aberystwyth dros Llanelli o 2-1 ar gae Stebonheath.
Daeth yr enwau allan or het fel a ganlyn ar gyfer y rownd gyn derfynol a chwaraeir dros ddau gymal.
There was another shock result in the Loosemores Cup last night (November 12th) with Aberystwyth gaining a fine victory against Llanelli at Stebonheath by a margin of 2-1.
The draw for the semi-finals, to be played over two legs, is as follows:

28/11/06
Aberystwyth v Caersws
Porthmadog v Rhyl

12/12/06
Caersws v Aberystwyth
Rhyl v Porthmadog
16/11/06
Ffeithiau a ffigyrau / Facts and Figures

Derbyniwyd ychydig o sylwadau ynglyn chefnogaeth Port yn ystod y tymor yma oddi wrth Jim Maxwell, un o gefnogwyr y clwb a hefyd un sydd wedi bod yn teithior byd. Mae Jim yn nodi mai 337 ydy torf uchaf y clwb eleni gydar isaf yn 186 -hyn yn gwneud y cyfartaledd am y tymor yn 277 ffigwr sydd yn dangos fod y torfeydd i fyny 22.4% eleni. Bellach mae Jim hefyd yn nodi fod y ffigwr yma yn rhoi Porthmadog yn safle 221 yn rhestr clybiau Cymru a Lloegr yn l eu cefnogaeth. Rhyl sydd uchaf o glybiau Cynghrair Cymru yn safle 159 gydag Aberystwyth yn safle 161. Maer cynnydd o 22.4% wedi digwydd yn bennaf oherwydd y drefn o chwarae gmau rhagbrofol Cwpan Loosemore mewn cynghrair gan roi llawer o gemau darbi. Cafodd John Deakin ei feirniadu gan lawer oherwydd ei benderfyniad ond, fel y dywed Viv Williams, Maer gystadleuaeth wedi tanio diddordeb y cefnogwyr eleni ...ac wedi dod nifer dda o gefnogwyr ir cae.
Ir rhai sydd diddordeb mewn ffigyrau, mae Jim Maxwell yn tynnu sylw at Wefan Tony Kempster sydd yn rhoi sylw mawr i faterion or fath.

These facts and figures have been sent by Jim Maxwell Port supporter and globetrotter. They refer to club attendances so far this season. Jim notes that Ports highest attendance so far this season is 337 and the lowest 186 which gives an average attendance so far of 277. This figure shows a 22.4% increase on last season which makes Porthmadog the 221st best supported club in England and Wales. Rhyl are the best of the WPL clubs in 159th position with Aberystwyth 161st. The increase of 22.4% has been achieved largely through the reorganisation of the Loosemore Cup into a mini-league format with a number of local derbies. John Deakin has been criticised by many for this change but as Viv Williams says, The group stages have increased the number of games and that has brought the fans through the turnstiles which is good news.
For those who are interested in facts and figures Jim Maxwell draws attention to the Tony Kempster Website which has a wealth of interest.
16/11/06
Yr Ail Dim ym mis Hydref / The Reserves in October

Mis braidd yn ddistaw fu mis Hydref ir ail dm gyda ond un gm gynghrair yn cael ei chwarae a honno yn erbyn ail dm Llangefni ar Y Traeth. Llangefni oedd yn fuddugol o 3-1. Yr unig gemau eraill a chwaraewyd yn ystod y mis oedd y ddwy rownd yng Nghwpan Iau Arfordir y Gogledd. Chwaraewyd y Rownd 1af ar y Traeth gyda ail dm Blaenau Ffestiniog yn wrthwynebwyr. Enillwyd y gm gan Borthmadog o 5-3 gyda Mark Cook, Geraint Mitchell, Steve Jones, Iestyn Woolway a Mark Bridge yn sgorio. Yn yr ail rownd -eto ar Y Traeth- curwyd ail dm Mochdre Sports o 4-1 gyda Matthew Hughes (2) ac Ywain Gwynedd (2) yn sgorio.

October has been a rather quiet month for the reserves with only one league fixture being completed during the month which ended with Porthmadog suffering a home defeat against the Llangefni Reserves. The only other action during the month took place in the North Wales Coast Junior Cup. Two rounds of this tournament have been played. In the first round at the Traeth Porthmadog defeated the Blaenau Ffestiniog Reserves with the goals coming from Mark Cook, Geraint Mitchell, Steve Jones, Iestyn Woolway and Mark Bridge. In the second round of the competition Porthmadog were home again this time entertaining Mochdre Sports Res. The goals coming from Matthew Hughes (2) and Ywain Gwynedd (2).
15/11/06
Clayton Blackmore yn arwyddo / Clayton Blackmore signs

Clayton BlackmoreYn dilyn y cyhoeddiad heddiw fod Clayton Blackmore yn gadael Bangor, mae CPD Porthmadog wedi cadarnhau eu bod wedi ei arwyddo. Mae disgwyl ei fod wedi arwyddo yn rhy hwyr i chwarae yn y gm yn erbyn Caerfyrddin bnawn Sadwrn. Ar l chwarae ar y Traeth am ddau ddydd Sadwrn yn olynol, maen amlwg bod Clayton wedi penderfynu ei fod eisiau chwarae ynon amlach.

After todays announcement that Clayton will be leaving Bangor, Porthmadog FC has confirmed that has been signed by them. It is thought that the signing has come too late for him to play in Saturday afternoons match against Carmarthen. After playing at the Traeth on two consecutive Saturdays, its clear that Clayton has decided he would like to play there more often.
Newyddion cyn 15/11/06
News pre 15/11/06

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us