Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Cynghrair Undebol Huws Gray Alliance League

Chwiliwch y safle / Search the website

 Gartref / Home  Newyddion / News  Gemau / Fixtures  Canlyniadau / Results  Adroddiadau / Reports  Lluniau / Photos  Chwaraewyr / Players  Hanes / History  Cyfeiriadau / Directions  Siop / Shop  Archifau / Archive  Y Tabl / The Table  Trafod / Discussion  Academi / Academy  Ystadegau / Statistics  Erthyglau / Articles  Cysylltiadau / Links
17/05/17
Edrych at y Tymor nesaf / Looking to next Season

Erbyn hyn ry’m yn gwybod enwau’r 16 clwb fydd yn chwarae yng Nghynghrair Huws Gray y tymor nesaf. Bydd yna dipyn o newid gyda 5 o glybiau yn gadael yr HGA; y pencampwyr Prestatyn yn symud i’r Uwch Gynghrair a Llanfair, Y Wyddgrug, Conwy a Bwcle yn symud i’r cynghreiriau is. Bydd hyn yn gadael 11 o glybiau allan o 16 ac, yn ymuno a hwy, fydd y ddau glwb sydd wedi colli eu lle yn yr Uwch Gynghrair tri o glybiau yn dod i fyny o’r cynghreiriau is.
Bydd presenoldeb Rhyl ac Airbus yn cryfhau y gynghrair a’i gwneud, hyd yn oed, yn fwy cystadleuol ac hefyd yn helpu i godi safon y caeau a’r cyfleusterau.
Ar l dim ond un tymor yng Nghynghrair y Canolbarth bydd Rhaeadr yn l wedi pasio’r ymchwiliad i’w cyfleusterau ar yr ail gynnig.
Gyda Glantraeth yn gwrthod y cyfle am ddyrchafiad bydd Cyffordd Llandudno yn ennill lle yn yr HGA.
Bydd FC Queen’s Park, o gynghrair ardal Wrecsam, yn gadael eu cae presennol, sef Y Queensway, ac yn symud i rannu Parc Stansty (cyn gae ymarfer Wrecsam) gyda Lex Glyndwr. Y tro diwethaf i Port chwarae ar y cae hwn oedd yn l yn 2002 ar 28 Medi yn erbyn Lex X1.

The make-up of the 2017/18 Huws Gray Alliance is now clear. There will be a considerable turnover of clubs this season with five clubs moving out of the HGA; the champions Prestatyn, promoted to the WPL and Llanfair Utd, Mold Alex, Conwy Borough and Buckley dropping down to their respective feeder leagues. This leaves 11 of last season’s 16 clubs and they will be joined by two demoted WPL clubs and three from the feeder leagues.
The presence of Rhyl FC and Airbus UK will strengthen the league and make it even more competitive and will also have a welcome positive impact on ground facilities within the league.
After just one season in the Mid-Wales League, Rhayader Town return reaching the necessary criteria after a 2nd inspection.
With Glantraeth not taking up their promotion opportunity, 2nd placed Llandudno Junction are promoted.
FC Queen’s Park, from the Wrexham area league, will vacate their current ground at Queensway and share Stansty Park (former Wrexham training ground) with Lex Glyndwr FC. The last time Port played at this ground was back on the 28th September 2002 against the then Lex X1.
16/05/17
Penderfyniad Glantraeth / Glantraeth’s decision

Gyda’r cyhoeddiad neithiwr, gan CPD Glantraeth i beidio cymryd eu lle yn yr HGA y tymor nesaf, mae’n ymddangos fod y darn olaf o jig-so’r symudiadau i fyny ac i lawr bellach mewn lle.
Mewn datganiad ar eu gwefan www.glantraeth.com mae clwb yr Ynys yn cyferio at y newidiadau sydd i ddod i griteria’r HGA fel y rheswm am eu pernderfyniad. Yn l y clwb byddai adeiladu eisteddle i 250 mewn dwy flynedd yn amhosib ar gae sydd mewn perchnogaeth breifat. Felly byddent yn wynebu cael ei gorfodi i fynd yn l lawr i’r Welsh Alliance, a hynny beth bynnag eu safle terfynol yn y gynghrair.
Bydd y penderfyniad yma yn agor y drws i glwb Cyffordd Llandudno – 2ail yn y Welsh Alliance- sydd eisoes wedi cyrraedd y gofynion presennol am ddyrchafiad.

With last night’s announcement that Glantraeth FC will not take up their place in the HGA next season it seems that the final piece of the promotion/relegation jig-saw has been decided.
In a statement on their website www.glantraethfc.com/ the Anglesey club state that “... the huge changes to the criteria for membership of the Huws Gray Alliance that have been introduced” as the reason behind their decision to remain in the Welsh Alliance. They add.. “A 250 seater stand as required within two years is simply not possible on our privately owned ground ... we would be relegated back to the Welsh Alliance no matter what our league position due to not meeting the ground criteria.”
The decision now leaves the door open for Welsh Alliance 2nd placed club Llandudno Junction to join the HGA. Junction have already passed the current ground criteria.
12/05/17
Gwaith ar y Traeth / Work on Pitch

Mae gan Y Traeth enw da iawn am y math o wyneb sy’n rhoi pob cyfle i chwaraewyr pl-droed ddangos eu sgiliau. Yma ceir cae gwair traddodiadol, a hynny mewn cyfnod lle mae clybiau yn cael eu hannog i fuddsoddi mewn caeau artiffisial.
Mae’r clwb yn awyddus i weld safonau uchel yn cael eu cadw ac yn gwario 6,000 ar y cae dros yr haf. Ar hyn o bryd mae’r cae yn cael ei ail-hadu ac roedd y cadeirydd Phil Jones yn ddyn hapus yn croesawu’r glaw a ddaeth neithiwr a heddiw!
Ychwanegwyd 80 tunnell o bridd ar wyneb y cae er mwyn llenwi tyllau a lefeli unrhyw bantiau. Hefyd bydd proses o ferti-draenio yn cymryd lle, yn torri lawr drwy wyneb y cae er mwyn gadael i’r cae anadlu ac felly rhwystro’r pridd rhag cael ei gywasgu.
Rhaid canmol y Bwrdd am wneud y buddsoddiad gan fod sicrhau safon y cae yn angenrheidiol er mwyn codi safonau chwarae.
Highslide JS

The Traeth has a deserved reputation as one of the finest playing surfaces around. It provides a top class grass surface in an era where clubs are encouraged to invest in artificial surfaces.
The club have moved to ensure that the pitch is maintained at its best standard and a sum of 6,000 pounds is being invested with work proceeding at the moment to re-seed the pitch. Club chairman Phil Jones was a relieved man today welcoming the rain which has fallen last night and today.
80 tons of topsoil is being added which will fill divots and level out the surface and a process of verti-draining will take place to allow air into the pitch and avoid the danger of compaction.
It is good to report the club’s actions as a quality playing surface is essential to raising playing standards.
11/05/17
Cysylltu gyda Colin Dukes / Contacting Colin Dukes

Os byddwch angen cysylltu Colin Dukes, Gweinyddwr yr Academi, ynglyn ’r Treialon dydd Sul nesaf 14 Mai sylwch y newid yn ei gyfeiriad e-bost. Gallwch gysylltu Colin ar colindukes2017@gmail.com neu 07863 348589.
Dymuna’r clwb estyn croeso cynnes i Colin Dukes sydd wedi’i apwyntio i rl Gweinyddwr yr Academi. Mae gan Colin brofiad eang o weinyddu pl-droed ers ei gyfnod gyda ieuenctid Penrhyndeudraeth a hefyd Cynghrair Llyn ac Eifionydd. Bydd Colin yn gyfrifol am weinyddiad y grwpiau Dan12, Dan14 a Dan16. Bydd Gethin Jones yn parhau gyda’r oed Dan 10 a Dan 11
. Mae pawb yn yr Academi yn croesawu Colin gan edrych ymlaen at drefnu’r carfanau a cychwyn ymarfer ym mis Gorffennaf.

If you need to contact our new Academy Administrator Colin Dukes regarding the Academy Trials being held on Sunday 14 May at the Traeth (details found in previous item below) please note the change of e-mail address.
Colin can be contacted on Colin can be contacted via colindukes2017@gmail.com or 07863 348589
The club would like to welcome Colin to his role as our new Academy Administrator. Colin has vast experience within football administration from his time working with Penrhyndeudraeth Juniors and the Llyn and Eifionydd Junior League. Colin will oversee the administration of the U12's, U14's and U16's age groups, with Gethin Jones continuing to lead our mini football age groups at U10's & U11's.
We are very pleased that Colin has joined our team and we look forward to organising our squads for the new season and begin training in July.
09/05/17
Pl-droed Merched: Dewch am Gm / Girl’s Footie: Turn-up and Play

Mae’r cynllun Pl-droed yn y Gymuned, sydd wedi’i drefnu mor ofalus gan Gethin jones, wedi bod yn llwyddiant ysgubol. Bydd y cynllun yn cymryd cam pwysig ymlaen wrth i gynllun Pl-droed Merched gychwyn.
Cychwyn nos Fercher 31 Mai ar Y Traeth Porthmadog LL49 9PP
Bydd ymlaen pob nos Fercher 5.30pm – 6.30pm
OED: 9-11 mlwydd oed
Y gost fydd 1 y sesiwn.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch GETHIN JONES 07974033552 neu GL-jones@hotmail.co.uk

The Football in the Community scheme, under the watchful eye of Gethin Jones, has been one of the success stories of the season. Later this month it takes another major step forward with a Girl’s Footie programme starting up.
It starts on Wednesday, 31 May at Y Traeth Porthmadog LL49 9PP
It will be held every Wednesday 5.30 pm – 6.30 pm
AGE: 9-11 years
Cost only 1 per session
For more information GETHIN JONES 07974033552 or GL-jones@hotmail.co.uk
02/05/17
Ymweliad Tlws y Pencampwyr / Champions League Trophy visits the Traeth

Roedd yna ymateb gwych i ymweliad Tlws Cynghrair Pencampwyr Ewrop ’r Traeth, gyda Gwyl Bl-droed yr Ifanc yn cael ei threfnu i gyd fynd ’r ymweliad.
“Roedd yn ddiwrnod gwirioneddol llwyddianus ar Y Traeth gyda 150 o chwaraewyr ifanc o Gynghrair Lln ac Eifionydd yn cymryd rhan yn yr Wyl,” meddai Gethin Jones Cyd-gysylltydd Pl-droed yn y Gymuned. Roedd y rheolwr, Craig Papirnyk, wedi’i blesio’n arw gyda’r ymateb gan ychwanegu, “Diolch yn Fawr i Guy Handscome, Cyfarwyddwr yr Academi, Gethin Jones, Cyd-gysylltydd Pl-droed yn y Gymuned, a Dafydd Wyn Jones, aelod o’r bwrdd, am wneud yr achlysur yn un mor llwyddianus.”
Roedd y digwyddiad yn gyfle ardderchog i’r holl chwarawyr ifanc i weld Y Tlws wrth iddo ddod i’r Traeth yn rhan o’r daith o gwmpas Cymru.

There was a magnificent response to the visit of the Champions League Trophy to the Traeth when a Grassroots Festival was arranged to coincide withe the visit.
Community Football Co-ordinator Gethin Jones commented, “ It was a truly successful day at the Traeth with150 young players from the Lln and Eifionydd League taking part in the Festival.”
Club manager Craig Papirnyk was delighted with the response adding, “ Well done to Academy Director Guy Handscombe, Community Football Co-ordinator Gethin Jones and Club Director Dafydd Wyn Jones for making the event such a success.”
The event proved a great opportunity for all the youngsters to view the Champions League Trophy as it visited the Traeth on its journey around Wales.
28/04/17
Tote mis Ebrill / April Tote

Y rhifau lwcus yn Tote mis Ebrill oedd 21 ac 31. Roedd dau enillydd sef Helen Owen Cricieth a Billy Murray, Porthmadog y ddau yn ennill 153 yr un.
Bydd rhaid gwneud unrhyw gais erbyn 8 y.h. nos Wener, 5 Mai a bydd y rhifau ar gyfer y Tote nesaf yn cael eu tynnu nos Wener, 26 Mai, yn sesiwn Bingo wythnosol Clwb Cymdeithasol, Clwb Pl-Droed Porthmadog yn Y Ganolfan.
Amlenni Tote ar gael o Kaleidoscope, Y Ganolfan, Clwb Pl-droed Porthmadog neu Dylan 07900512345.

The winning numbers in the Porthmadog Football Social Club monthly Tote for April were 21 and 31. There were two winners Helen Owen, Cricieth and Billy Murray, Porthmadog who each collect a prize of 153 each.
Any claims must be made by 8pm on Friday 5 May The next Tote will be drawn on Friday, 26 May at the weekly Porthmadog FC Social Club Bingo held at Y Ganolfan.
Tote envelopes available from Kaleidoscope, Y Ganolfan, Porthmadog F C Clubhouse or Dylan 07900512345.
28/04/17
Ymunwch Academi Porthmadog / Join the Port Academy

Eich cyfle i ymuno Academi CPD Porthmadog am dymor 2017/18, gyda treialon yn cymryd lle ar Y Traeth (LL49 9PP) ar Sul, 14 Mai.
Dan10 a Dan 11 y chwarae am 10am
Dan 12 am 12pm
Dan 14 am 1pm
Dan 16 am 2pm.
Am fwy o fanylion cysylltwch Colin Dukes 07863348589 neu colin@colindukes@.wanadoo.co.uk

Your opportunity to join the Porthmadog FC Academy for season 2017/18, with trials taking place at the Traeth (LL49 9PP} on Sunday May 14th.
Under 10s & Under 11s will be at 10am
Under 12s at 12pm
Under 14s at 1pm
Under 16’s at 2pm
For further details contact the Academy Administrator Colin Dukes 07863348589 or colin@colindukes@.wanadoo.co.uk
26/04/17
Adroddiad diwedd tymor SIN EIFION / SIN’s End of Term Report

Sion Eifion Byddai’n ddigon hawdd meddwl fod tymor yr hogiau Dan19 wedi bod yn un siomedig, ond gallaf eich sicrhau fod hynny’n bell iawn o’r gwirionedd.
Pan ddoes i’r swydd yma roedd gennyf un uchelgais, a hynny oedd pontio’r gagendor rhwng pl-droed academi a phl-droed y tm cyntaf. Gallaf eich sicrhau fod y llwybr sy’n arwain o’r academy i’r tm cyntaf bellach yn gryfach nac erioed. Bu’n bleser gweld rhai fel Rhys Hughes a Gwion John yn cael y cyfle gyda’r tm cyntaf a mae hynny yn glod mawr i Craig a’i staff.
Er hynny, mae’n rhaid nodi fod y tymor wedi bod yn un anodd iawn ar y cae. Cymrais y cyfle ar ddechrau’r tymor i ymuno ’r Uwch Gynghrair Ddatblygol ac roeddwn yn sylweddoli byddai hyn yn gofyn llawer o’r hogiau. Mae eu gwaith caled, disgyblaeth a chymeriad yn ennill fy edmygedd dibendraw. Aethant o golli 11-0 ar ddiwrnod cyntaf y tymor i fuddugoliaeth 1-0 ar y diwrnod olaf gan danlinellu cymaint maent wedi dysgu. Er roedd yn siom inni golli ein lle yn y gynghrair at y tymor nesaf, byddwn yn gweithio rwan i sicrhau lle mewn cynghrair lle bydd y bechgyn yn parhau gyda’i datblygiad, a lle medrwn ddyrchafu grwp arall o chwaraewyr Dan 16.
Wrth gloi, carwn sicrhau cefnogwyr mai dim ond y dechrau i ddyfodol cyffrous yn yr academi ydy hwn ac rwy’n hyderus y medrwn ddal i dyfu ar ac oddi ar y cae yn ystod y tymor nesaf. Mwynhewch yr haf! C’mon Port!

It'd be easy to think that it's been a disappointing year for my 19's, although I can assure you it's been far from it.
When I came to the role, I had one ambition in my first year, which was to bridge the gap between academy football and the first team. I can guarantee that the pathway from the academy to the first team is now stronger than ever. It's been a pleasure to watch the likes of Rhys Hughes and Gwion John having an opportunity with the first team and that's huge credit to Craig and the first team staff.
However, it must be noted that the team has endured a hard season on the field. I took the opportunity at the start of the season to enter the Welsh Premier Development League (19s), which I knew was going to be a tough ask of my boys. My admiration for their hard work, discipline and character is unlimited. To go from losing 11-0 on the first day of the season to winning 1-0 on the last day highlights the learning curve that they've been on. Although disappointing to lose our place in the league for next year, we are working hard behind the scenes to secure our place in the right league for the boys to be able to continue their development, while also promoting another set of U16s to the squad.
Finally, I would like to assure fans that this is only the start of an exciting future at the academy and am confident that we can continue to grow on and off the field next season. Have a great Summer! C’mon Port!
25/04/17
Craig yn Bwrw Golwg dros y Tymor / A Progress Report from Craig

Craig Papirnyk Dyma Craig Papirnyk yn bwrw golwg yn l ac yn pwyso a mesur datblygiad y clwb dros y 12 mis diwethaf. Yn ogystal gorffen yn 4ydd safle, sydd yn gryn welliant ar dymor 2015/16, mae’n gweld nifer o feysydd lle mae camau mawr yn cael eu cymryd gyda datblygiadau oddi ar y cae yn strwythyrau’r clwb, yn yr Academi ac yn arbennig presenoldeb y clwb yn y gymuned drwy waith arloesol Gethin Jones. Mae Craig yn cydnabod fod angen i’r tm fod yn fwy cyson er mwyn cystadlu gyda’r goreuon yn yr HGA ond dyna’r sialens at dymor 2017/18. Mae’r clwb mewn lle da gyda dau hyfforddwr, Guy a Ioan, sydd yn meddu ar Trwydded ‘A’ yn maes hyfforddi. Edrych ymlaen mae Craig i gryfhau’r clwb a’r garfan.

Here at the end of season 2016/17 we have Craig Papirnyk’s progress report:
“Now that the season has come to an end I thought best to say some words regarding my thoughts and going forward etc.
“It has been another season that has flown by, it is now the time that we reflect and look back at what we have learnt and for me it is all about remaining positive and looking forward.
“This season has of course been frustrating at times, however finishing 4th is a massive improvement on last season. I set my standards extremely high and I believe that we should be competing for the top 2 positions every season, so in essence we have under achieved but that is not to say we lack ambition. The club off the field is taking large steps in improving it’s infrastructure, the academy is growing stronger and stronger, the new skills centre is being well used and the club house is continually being hired out. The small committee and volunteers are working hard to ensure that the club is being run to its best potential which then will allow for the running of the teams to be more efficient.
“Gethin Jones working within the community is making massive strides for the club and promoting it around the area. Gethin has been doing a tremendous job, using the facilities we have to educate the next generation by using football as an educational experience, he is growing from strength to strength.
“Recently we had Osian Roberts down to officially open the Skills Centre, he was very impressed with how much the club was improving and I think it is important that everyone knows the club are doing everything they can to improve it’s status. We are getting bigger and bigger and I particularly took a lot from chatting to Osh about his time with Viv at the club, using local young players to get the club back to successful times and I feel we are in a similar situation with our current squad.
“Looking back over the season we have not been consistent enough, we have dropped far too many points at home but our away form has been great. Looking at the positives we can improve our home form and had we turned losses to wins we would’ve been a lot closer to Prestatyn than the league suggests. But hindsight is a wonderful thing and we must now look forward, improve on what we have, which is very exciting.
“Looking at the club you would have to be a fool not to see that it is moving in the right direction, we have two UEFA ‘A’ licenced coaches in Guy and Ioan, myself working towards that achievement, the infrastructure as I’ve mentioned is strong and improving so I would say the club is in a very good place right now. The Domestic Licence is a must this season which will prove we are ready to take that leap back to the WPL.
“It is my job now to improve the quality we already have, I do feel I have done this every season and the lads we have are only getting stronger. Port is still a big club in this league and looking ahead is exciting for me and so should it be for all of our followers who again have been fantastic this season. Our attendances are up and that is credit to you all for getting behind us and supporting us week in week out.
“Time to look forward now, keep improving on and off the field to ensure this club gets back to where it belongs, competing at the highest level in Wales!!”
COME ON PORT !
25/04/17
CYSTADLEUAETH PL-DROED AR Y TRAETH / FUN FOOTBALL COMPETITION AT THE TRAETH

DYDD LLUN GWYL BANC 1af o Fai cynhelir Cystadleuaeth Pl-droed yn y Traeth ar gyfer timau o dan 8 a 10 oed, rhwng 10 y bore a 4 y prynhawn. Y gost yw 5 y tim. Bydd TLYSAU CYNGHRAIR PENCAMPWYR EWROP yn cael eu arddangos rhwng 10 yb a 1yp a chyfle i’r ieuenctid weld a cael llun efo’r TLYSAU.
Bydd lluniaeth ysgafn ar gael trwy gydol y dydd.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch a Gethin ar 07974033552.

THIS MONDAY 1st of MAY all day ‘FUN FOOTBALL COMPETITION’ at the Traeth, 10am – 4pm. For under 8’s and under 10’s, 5 per team. On display will be the European Champions League Trophies between 10am and 1pm with the youngsters able to view and have photos taken with the TROPHIES.
Refreshments available all day.
For more information contact Gethin on 07974033552
24/04/17
Cyrsiau TG yn ail ddechrau / IT Courses start again

Bydd y cyrsiau TG yn y Ganolfan Sgiliau Osian Roberts yn ail ddechrau wythnos nesaf gyda sesiwn bore a prynhawn dydd Llun yn ogystal a phrynhawn dydd Mawrth. Os oes gennych ddiddordeb cysylltwch a dafyddwynjones@hotmail.co.uk neu ffoniwch 01766 76 2775 / 07810057444. Neu mae’n bosib i chwi ffonio Wendy Cleaver yng Ngholeg Meirion Dwyfor at 01341 422 827 estyniad 8418

The IT courses being run at the Club’s Osian Roberts Skills Centre resume next week on Monday morning and afternoon or Tuesday afternoon. If you are interested in following a course please contact dafyddwynjones@hotmail.co.uk or 01766 76 2775 / 07810057444. Alternatively you can contact Wendy Cleaver at Coleg Meirion Dwyfor on 01341 422 827, extension 8418
23/04/17
Diwrnod mawr Y Traeth / The Traeth’s Big Day

Estynnodd y Traeth groeso tywysogaidd i’w gyn reolwr ac hyfforddwr Osian Roberts yn l i’r Traeth pnawn Gwener ddiwthaf, Ers ei ymadawiad daeth Osian yn ffigwr amlwg iawn ym mhl-droed Cymru ac i gydnabod ei gyfraniad enfawr i’r Haf o Lwyddiant yn Ffrainc 2016,gwahoddwyd Oaian i agor Y Ganolfan Sgiliau newydd a’i henwi yn ‘Canolfan Sgiliau Osian Roberts’.
Cafodd croeso addas i arwr gyda’r ifanc a’r rhai heb fod mor ifanc yn awyddus i fanteisio ar y cyfle i gael llun efo’r arwr. Meddai’r cadeirydd, Phil Jones, “Mae yna buzz wedi bod o gwmpas y lle ers dyddiau gyda pawb yn edrych ymlaen yn fawr.”
Yn cynorthwyo Osian i wneud yr agoriad yr oedd yr Aelod Seneddol Liz Saville Roberts, Yn dilyn yr agoriad bu Osian yn sgwrsio gyda chwaraewyr ifanc yr Academi ac yn cyflwyno gwobrwyion diwedd tymor. Diolch Osian am ddiwrnod i’w gofio.

Highslide JS
Agoriad Swyddogol Canolfan Sgiliau Osian Roberts / Osian Roberts Skills Center Official Opening

The Traeth welcomed back its former manager and coach Osian Roberts to the Traeth on Friday. Since his departure from the club Osian has become a major figure in Welsh football and in recognition of his huge part in the Summer of Success in France 2016, Osian was invited to open the new Skills Centre which will be known as the ‘Osian Roberts Skills Centre’
Osian received a hero’s welcome with the young and not so young eager to take advantage of photo opportunities. Chairman Phil Jones said “There has been a buzz around the place in anticipation of this day.”
Osian was accompanied by Liz Saville Roberts MP in performing the opening ceremony, Osian then spoke to the young players of the Port Academy and went on to make the end of season presenatations to the youngsters. Thanks Osian for such a memorable day.
23/04/17
Noson Wobrwyo / Presentation evening

Cyflwynwyd y gwobrau diwedd tymor mewn noson wobrwyo lwyddiannus nos Wener i’r chwaraewyr y tm cyntaf a’r tm Dan 19.
Dan 19 Chwaraewr y Flwyddyn a Chwaraewr y Chwaraewyr: Rhys Alun Williams.
Dan 19 Chwaraewr y Tymor y Rheolwr: Sol Kempster.
Prif Sgoriwr: Rhys Hughes.

Tm Cyntaf
Tlws Evie ac Eluned Morgan / Chwaraewr y flwyddyn y Cefnogwyr: Richard Harvey
Tlws Morgan Ifan - Chwaraewr y Chwaraewyr: Iddon Price
Tlws Chwaraewr y Gm (dewis ein gwrthwynebwyr) - Sin Bradley
Tlws y rheolwr Chwaraewr y flwyddyn: Cai Jones
Tlws Teulu Morgan Prif Sgoriwr / Top scorer: Julian Williams
Llongyfarchiadau i bawb ymlaen i’r tymor nesaf. C’mon Port !!

Highslide JS
Richard Harvey - Chwaraewr y Flwyddyn y Cefnogwyr / Supporters' Player of the Year

The club’s end of season awards were presented at the Clubhouse on Friday. Presentations were made to the senior team and the U19s
U19 Player of the season and players’ player of the season: Rhys Alun Williams
U19s Manager’s Player of the season: Sol Kempster.
Top Scorer Award: Rhys Hughes.

Senior Awards
Evie ac Eluned Morgan Trophy Supporters Player of the Season: Richard Harvey.
Morgan Ifan Trophy Players’ Player of the Season: Iddon Price.
Manager's Trophy for Player of the Year: Cai Jones
Man of the Match Trophy (chosen by opponents): Sin Bradley.
Morgan Family Trophy Top Scorer: Julian Williams.
On to the 2017/18 season C’mon Port !!
Newyddion cyn 23/04/17
News before 23/04/17

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us