Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Cynghrair Undebol Huws Gray Alliance League

Chwiliwch y safle / Search the website

 Gartref / Home  Newyddion / News  Gemau / Fixtures  Canlyniadau / Results  Adroddiadau / Reports  Lluniau / Photos  Chwaraewyr / Players  Hanes / History  Cyfeiriadau / Directions  Siop / Shop  Archifau / Archive  Y Tabl / The Table  Trafod / Discussion  Academi / Academy  Ystadegau / Statistics  Erthyglau / Articles  Cysylltiadau / Links
01/07/15
Gm Gyfeillgar / First Pre-Season Friendly

Bydd Port yn chwarae eu gm gyfeillgar gyntaf pnawn Sadwrn yn Nolgellau. Bydd y gm hon yn rhan o ’Hwylddydd Flynyddol David Smithies’ ac yn cael ei chwarae ar Y Marian ar gae CPD Dolgellau.
Cynhelir yr Hwylddydd er cof am y pl-droediwr ifanc David Smithies a fu farw mewn damwain drasig yn 2006 yn 17 oed. Dros y blynyddoedd mae’r digwyddiad wedi codi miloedd o bunnoedd at achosion da ac eleni fydd yr elw yn mynd at Leukemia, lymphoma ac Ysbyty Alder Hay.
Tm dewisol David Smithies fydd y gwrthwynebwyr pnawn Sadwrn gyda’r gic gyntaf am 3 o’r gloch.

Port will play their first pre-season fixture on Saturday at Dolgellau. The game will form part of the annual ‘David Smithies Funday ‘and will be played on the Dolgellau AFC ground on the Marian.
The annual event is held in memory of young footballer David Smithies who tragically died in a road accident at the age of 17. Over the years the event has raised large sums for charity and this year will be in aid of Leukaemia and lymphoma and Alder Hay hospital.
Saturday’s opposition will be provided by a David Smithies Select XI and kick off will be at 3pm.
30/06/15
Twtio’r Traeth (2) / Clean-up 2 at theTraeth

Diolch ir rhai fu'n helpu dydd Sadwrn diwetha. Bydd Twtio’r Traeth yn parhau ddydd Sadwrn nesaf (4 Gorffennaf) felly os wnaethoch fethu allan wythnos ddiwethaf mae yna ddigon ar l i’w wneud!
Os fedrwch ddod am sesiwn bore neu brynhawn neu well fyth drwy’r dydd bydd swyddogion yn bresennol o 10 o’r gloch ymlaen i’ch cyfeirio chi at y gwaith. Dewch i helpu a sicrhau fod y Traeth ar ei orau erbyn dechrau’r tymor newydd.

Thanks to all who helped with the clean-up last Saturday. The clean-up at the Traeth continues on Saturday, (4 July) so if you were unable to attend last week’s effort, have no worries there is plenty left to do!
If you are able to attend for a morning or afternoon session or better still all day then club officials will be present from 10am to point you in the right direction. Come and help get the Traeth looking at its best by the start of the new season.
29/06/15
’Nol i’r Gorffennol / Down Memory Lane

Mae gan Dylan Elis luniau o rai o arwyr y gorffennol i’w gweld ar wefan flickr. Ymysg yr arwyr mae Meilir, Fozzy, Marc Lloyd, Aled, Kippax, Geraint Siops, Colin Saynor, Dave Taylor a llawer mwy. Os ydych yn yr hwyliau i hel ychydig o atgofion melys dyma’r lle ichi. Mwynhewch y lluniau yma.

Photographs by Dylan Elis of some Porthmadog Legends can now be found on flickr. They include Meilir, Fozzy, Marc Lloyd, Aled, Kippax, Geraint Shops, Colin Saynor, Dave Taylor and many more. If you are in the mood for some nostalgia and great memories then take a look here
28/06/15
10 yn ARWYDDO / 10 SIGN-UP

Richard Harvey Mae Craig Papirnyk eisoes wedi sicrhau llofnodion cnewyllyn carfan y tymor diwethaf ar gyfer 2015/16. Bydd hyn yn newyddion da i gefnogwyr ac yn gam i’r cyfeiriad iawn gan i’r garfan hon ddatblygu’n arbennig o dda dros y tymor diwethaf a gall fod yn sylfaen dda er mwyn mynd ymlaen ymhellach yn ystod y tymor sydd i ddod. Y chwaraewyr sydd wedi arwyddo ydy Richard Harvey, Rob Evans, Gwydion Ifan, Gruff John Williams, Cai Jones, Iddon Price, Iwan Lewis, Stuart Rogers, Josh Banks a Ceri James.
Gall cefnogwyr ddisgwyl mwy o newyddion da yn ystod yr wythnos neu ddwy nesaf gyda chwaraewyr newydd yn arwyddo.

Manager Craig Papirnyk has already secured the signatures of the bulk of last season’s squad for 2015/16. In view of the progress the squad made last season this is an important step towards ensuring that the club has a strong group of players who can take us a further step forward next season. Supporters can also expect new signings to be confirmed during the next week or so.
The players who have already signed are Richard Harvey, Rob Evans, Gwydion Ifan, Gruff John Williams, Cai Jones, Iddon Price, Iwan Lewis, Stuart Rogers, Josh Banks and Ceri James.
28/06/15
TOTE MEHEFIN / JUNE TOTE

Y rhifau lwcus yn y Tote mis Mehefin oedd 5 + 10. Roedd 5 enillwyr,hyn i'w gadarnhau, sef J W Roberts, Y Ffor, Winnie Jones, Chwilog, Margaret Jones, Porthmadog, Roy Pearce, Garn a Megan Owen, Cricieth yn rhannu y wobr 320. Bydd rhaid gwneud unrhyw gais erbyn 8yh nos Wener 3ydd Gorffennaf. Bydd y rhifau ar gyfer Tote mis Gorffennaf yn cael eu tynnu nos Wener 31ain Gorffennaf yn sesiwn Bingo wythnosol Clwb Cymdeithasol Clwb Pl-Droed Porthmadog yn Y Ganolfan.

The winning numbers in the Porthmadog Football Social Club Monthly Tote for June were 5 + 10. Subject to confirmation there were 5 winners, J W Roberts, Y Ffor, Winnie Jones, Chwilog, Margaret Jones, Porthmadog, Roy Pearce, Garn, and Megan Owen, Criccieth, sharing the prize 320. Any claims must be made by 8pm on Friday 3rd July. The July Tote will be drawn on Friday 31st July at the weekly Porthmadog F C Social Club Bingo held at Y Ganolfan.
26/06/15
Hysbyseb Swydd: Rheolwr yr Ail Dm / Job Advert: Reserve Team Manager

Mae CPD Porthmadog yn awyddus i benodi Rheolwr Ail Dm ar gyfer Tymor 2015-2016.
Bydd y tm yn chwarae yng Nghynghrair Ail Dimau Gogledd Cymru sydd newydd gael ei hailstrwythuro ac yn awyddus i ddefnyddio chwaraewyr dan 19 oed yn bennaf.
Byddai cymwysterau hyfforddi Cymdeithas Bl-droed Cymru yn fanteisiol ond nid yn hanfodol. I gofrestru eich diddordeb cysylltwch ag ysgrifennydd y clwb ar 07920025338 neu anfon e-bost at gerallt.owen@aol.co.uk

CPD Porthmadog FC are seeking to appoint a Reserve Team Manager for Season 2015-2016.
The team will play in the newly restructured North Wales Reserve League and will seek to use predominantly players under the age of 19.
FAW coaching qualifications preferred but not essential. To register your interest please contact the club secretary on 07920025338 or by email at gerallt.owen@aol.co.uk
26/06/15
Twtio’r Traeth / Clean-up day at the Traeth

Mae yna ddiwrnod twtio’r Traeth yfory, Sadwrn, 27 Mehefin. Ni fydd y tasgau yn rhy anodd na thrwm ond yn dilyn y gwaith sydd wedi cymryd lle ar Y Traeth ers ddiwedd y tymor, mae angen twtio cyffredinol, peintio ac yn y blaen er mwyn sicrhau fod y Traeth ar ei orau erbyn cychwyn y tymor. Dewch i helpu.

Come and lend a Hand in the clean-up day at the Traeth tomorrow, Saturday 27 June. None of the tasks this year will be too physically demanding but following the renovation work carried out since the end of the season there is a need for general clearing up and painting etc to ensure that the Traeth is looking at its best ahead of the new season.
22/06/15
Hogiau yn l / Boys are back

Bydd chwaraewyr CPD Porthmadog yn ymarfer am y tro cyntaf y tymor hwn nos yfory (23 Mehefin). Mae lefel brwdfrydedd y garfan yn uchel yn dilyn un o’r cyfnodau hiraf heb chwarae. Y tro diwethaf iddynt gicio pl o ddifri oedd yn l ar y 18 Mawrth pan y sicrhawyd buddugoliaeth o 3-0 dros Conwy.

The Porthmadog players will return to training tomorrow evening. Enthusiasm is high after one of the longest ever close-season. The last time a ball was kicked in anger was way, way back on 18 March when a 3-0 win over Conwy Borough brought down the curtain on the 2014/15 season.
20/06/15
Hysbysebu a Noddi / Advertising and Sponsorship

Cofiwch fod yna cyfle o hyd i unigolion neu fusnesau gefnogi y Clwb yn nhymor 2015-2016 drwy hysbysebu a noddi.
Cewch wneud drwy hysbysebu yn y Rhaglen, Hysbysfwrdd ar ochr y cae, ar y Cerdyn Rhestr Gemau, Noddi Gem, Noddi Pl, Noddi Chwaraewr neu Noddi Goliau.
Os oes gennych ddiddordeb yna cysylltwch a Dylan Rees (Swyddog Marchnata) drwy e-bost rees48wesla@gmail.com neu drwy ffonio 07900512345.

There are still opportunities this coming season for individuals and businesses to support the Club through Advertising and Sponsorship.
You can advertise in the Match Programme or on the Fixture Card, take a Perimeter Advertising Board, sponsor a Match or a Match Ball, sponsor a player or a goal.
If interested please contact Dylan Rees (Marketing Officer) by e-mail rees48wesla@gmail.com or by phone 07900512345.
18/06/15
Noson Gyflwyno’r Academi / Academy Induction Evening

Bydd yr Academi yn cynnal noson gyflwyno ar gyfer rhieni a chwaraewyr nos yfory,19 Mehefin am 8 o’r gloch ar Y Traeth (LL49 9PP). Bydd y noson hefyd yn gyfle i chwaraewyr lenwi ffurflenni cofrestru ar gyfer tymor 2015/16 a derbyn gwybodaeth am yr Academi. Felly mae angen i chwaraewyr a’u rhieni fod yn bresennol.
Rhyddhawyd y datganiad canlynol gan yr Academi:
“Rym ni yn Academi CPD Porthmadog yn ymdrechu i gael strwythur gadarn er mwyn rhoi hyfforddiant o’r safon uchaf, gyda’r cyfleusterau gorau posib i ddatblygu ein chwaraewyr. Nid yw’r clwb yn medru hawlio unrhyw nawdd gan y Gymdeithas Bl-droed a felly rhaid i’r Academi fod yn hunan gynhaliol gan ddibynnu ar nawdd lleol a grantiau. Felly bydd angen i chwaraewyr wneud tl am gofrestru.
Bydd yna gyfle hefyd, cyn dechrau’r tymor, i brynu cit ymarfer Academi CPD Porthmadog.
Edrychwn ymlaen i’ch gweld yn y noson gyflwyno ac i gydweithio yn ystod y tymor.”
Yn y lluniau isod, mae rhai o aelodau'r Academi yn derbyn gwobrau ar ddiwedd tymor 2014/15.


Highslide JS
Gwobrau Academi 2014/15 / 2014/15 Academy Awards.
  Highslide JS
Gwobrau Academi 2014/15 / 2014/15 Academy Awards.

Highslide JS
Gwobrau Academi 2014/15 / 2014/15 Academy Awards.


Tomorrow night (19 June) the Porthmadog Academy will host an Induction Evening at 8pm at Y Traeth (LL49 9PP). The evening will provide an opportunity to complete the relevant registration forms for the 2015-16 season and also give you an over view of the Academy. Attendance is therefore essential.
The academy has also released the following statement:
“We at CPD Porthmadog FC strive to have a strong and thriving Academy structure which provides elite coaching, with the best available facilities and structure for our player’s development. The club are not eligible for any funding from the FAW and therefore our Academy must be self sufficient and relies on local sponsorship and grant funding. To this end we also require our players to pay a registration fee.
There will also be an opportunity prior to the season to purchase CPD Porthmadog FC Academy training kit.
We look forward to seeing you at the induction evening and working with you during the coming season.”
Pictured above are members of Academy receiving awards at the end of the 2014/15 season.
14/06/15
Port yn cael llwyddiant / Port success at League AGM

Cymru Alliance Cafodd Port newyddion da yng Nghyfarfod Blynyddol y Cymru Alliance a gynhaliwyd yng Ngwesty’r Imperial yn Llandudno. Trefnwyd yr achlysur i ddathlu 25 mlynedd o fodolaeth y gynghrair a hefyd cinio’r dathlu. Roedd yn amser da i ddathlu gyda chynghrair y tymor nesaf yn edrych yn un arbennig o gryf gyda nifer mawr o gemau i dynnu dwr o ddannedd.
Derbyniodd CPD Porthmadog ddwy wobr yn ystod y cyfarfod. Yn wobr am dymor heb yr un cerdyn coch casglodd Port y siec am ennill Cynghrair Chwarae Teg y Gymdeithas y Bl-droed yng Nghynghrair Huws Gray. Dewiswyd Rhaglen y clwb yr orau yn y gynghrair. Bydd y wobr yn siwr o blesio Gerallt Owen sydd yn rhoi’r rhaglen i’w gwely cyn pob gm adref, a hefyd y cyfranwyr rheolaidd eraill Craig Papirnyk, Emyr Gareth a Gareth Williams.
Llongyfarchiadau hefyd i Llandudno a enwyd yn Glwb y Tymor (gyda Port yn ail!), Jamie Breese yn chwaraewr y flwyddyn a Mike Parry Cegidfa, rheolwr y tymor.
Hysbyswyd y clybiau fod Llanidloes i apelio yn erbyn colli eu lle yn y gynghrair. Llanidloes orffennodd yn 4ydd o'r gwaelod ac felly i fynd lawr er mwyn gwneud lle i’r ddau glwb o UGC a tri sy’n ennill dyrchafiad o’r cynghreiriau bwydo. Bydd yr apl yn cael ei chlywed gan y Gymdeithas Bl-droed. Oherwydd yr apl ni dynnwyd yr enwau ar gyfer Cwpan y Gynghrair.

There was good news for Port at this year’s Cymru Alliance AGM. The meeting was held at the Imperial Hotel in Llandudno and followed by a celebratory dinner to mark the 25 seasons of the league’s existence. It was a good time for celebration with next season’s league looking to be the strongest yet with some great matches in prospect.
Porthmadog FC picked up two awards during the presentations. As a reward for their red card free season the club collected the cheque as top of the FAW Fair Play Table for the Huws Gray Alliance. The club’s Match Programme was also selected as best in the league. The award will please Gerallt Owen who puts the programme to bed ahead of every home match and also the other regular programme contributors; Craig Papirnyk, Emyr Gareth and Gareth Williams.
Congratulations also to Llandudno who were named Club of the Season (Port were runners-up in this section), Jamie Breese of Llanidloes -player of the season- and Mike Parry of Guilsfield, the manager of the season.
Clubs were also informed that Llanidloes Town are to appeal against relegation to the Spar Mid Wales League. Llanidloes were 4th from the bottom and relegated to make way for the two demoted clubs from the WPL and the three promoted from the feeder leagues. The appeal will be heard by the FAW. As a result of this appeal the draw for the League Cup was held over.
14/06/15
’Nabod Gwydion Ifan / Getting to Know Gwydion

Gwydion Ifan Mae Gwydion Ifan wedi cwblhau tymor cyntaf ardderchog ar Y Traeth ac heddiw mae’n ymateb i gwestiynau Craig Papirnyk.

Gwydion Ifan has completed an excellent first season at the Traeth and today he gives his responses to Craig Papirnyk’s questions.

1 - Gwydion, tell us about yourself - work , hobbies, supporter for ? etc
I'm a TA at Ysgol Brynhyfryd, Ruthin, and have been for almost 2 years now. My main hobby is obviously football, and has been all my life. Other hobbies include one or two shandies on a Saturday night.

2 – What’s your playing History i.e clubs, honours etc
My first senior club was Ruthin Town, and I luckily broke into the first team in that first season. Through being in the first team came my greatest honour of representing Wales schoolboy's U18, I then moved to Bala Town where I had a few pre seasons games with the first team, but mostly played for the reserves. When eventually Bala Town reserves folded, almost everyone moved with each other to CPD Llanuwchllyn which is a fantastic community club with very talented players. Then I moved to Port...

3 – How has your first season at Port been for you?
It's been a great season for me. Everyone has made me feel so welcome. The only downside were the couple of injures that I suffered towards the end of the season, that and the fact that it was my first ever season without scoring!!

4 – What does it mean to you playing for Port?
I always grew up knowing that Port was a big club, and to be able to play for them is great. They have fantastic people working endlessly behind the scene.

5 – You have played in the Cymru alliance before, how has it changed for you?
I have played in the Cymru alliance years ago for Ruthin when I was 17. I feel the league has improved since then, and is improving all the time with big name clubs coming in every year, we will have to be at our best next season.

6 - The banter in the dressing room is becoming clearer after each interview! Is it all fun and who has the best banter?!
The banter is sky high. I don't tend to get involved in it; I always concentrate and give it my all in training!!! It's hard to name names; there are so many different characters who bring different types of banter to the dressing room.

7 - Worst trainer and why?
Easy...Banksy! 0% effort. 0% class. Yet he's the first name on the team-sheet!!

8 - Best & Worst Dancer ?
I don't remember!

9 - Who's the funniest player and why ?
I'll go with 'drunken Squiz'. A must see!

10 - Finally , do you have a message for the supporters ?
Yes, thank you for your support this season, it goes a long way with the players and means a lot to me , I have been welcomed by everyone involved in my 1st season, it’s a fantastic club.

Cheers mate
Paps
13/06/15
Josh Davies i adael Port / Josh Davies to leave

Josh Davies Derbyniwyd, gyda dipyn o syndod, y newyddion fod Josh Davies i adael Port a dychwelyd i Ddinbych.
“Rwy’n siomedig i’w golli,” meddai Craig Papirnyk, “gan iddo gael ei dymor gorau erioed yn y Cymru Alliance gyda Port y tymor diwethaf ond mae’r penderfyniad wedi’i wneud.
“Os na fydd chwaraewr yn rhannu’r awydd a’r uchelgais i symud ymlaen gyda Port ni fyddaf yn ceisio’i stopio rhag symud i glwb arall.
“Ar rhan y clwb rwy’n diolch i Josh am ei gyfraniad yn ystod 2014/15 ac yn deall ei fod wedi derbyn cynnig da fydd hefyd yn golygu llai o deithio iddo. Dymunaf y gorau i Josh.”
Ond rheolwr ydy Craig sydd bob amser yn edrych ymlaen heb aros yn rhy hir gyda’r hyn sydd yn barod wedi digwydd ac yn ychwanegu, “Bydd y clwb yn edrych i’r dyfodol ac mae cynlluniau eisoes yn ei lle i gryfhau y garfan ardderchog sydd gennym yn barod.”

CPD Porthmadog have received the shock news that last season’s leading scorer Josh Davies has decided to leave the club and return to Denbigh Town.
“I am very disappointed to lose him,” said manager Craig Papirnyk, “he had his best ever season in the Cymru Alliance playing for Port but his decision has been made.
“You have to want to be part of this club, and I would not stop anybody, who doesn't want to move forward with Porthmadog FC or have the ambition to do so, from moving on.
“On behalf of the club I wish to thank Josh for his services during 2014/15 and I understand that he has received a good offer which also means less travelling for him.Good luck to Josh in the future.”
But Craig is a manger whose nature is to look ahead without dwelling too long on what is already done promising, “We will move forward and plans are already in place to strengthen the great squad that we already have.“
11/06/15
Ail Dm -angen cymorth / Reserves –help needed

Mae’r clwb yn edrych i apwyntio rheolwr ac is-reolwr i’r Ail Dm ac mae Gerallt Owen wedi cytuno i fod yn ysgrifennydd i’r tm newydd. Ond os ydy’r project hwn i lwyddo yn amlwg bydd angen mwy o gymorth.
Mae’r clwb yn gofyn am gefnogwyr sy’n barod i wirfoddoli a helpu ar ddiwrnod y gemau i gario allan nifer o dasgau angenrheidiol. Dylai unrhyw un sydd am weld hyn yn llwyddo ac yn barod i weithredu gysylltu ’r cadeirydd Phil Jones.
Bydd y tm yn chwarae yn y cocha du traddodiadol ac yn defnyddio y crysau melyn a du oddi cartref.

The club is taking steps to appoint a reserve team manager and an assistant and Gerallt Owen has agreed to become team secretary to the revived reserve team. But if the new project is to be a success then much more help will obviously be needed.
We are now seeking supporters who would like to assist with the various reserve match day logistics and would ask that anyone willing to help should make themselves known to the club chairman, Phil Jones.
We will be playing in Red/Black for home fixtures and are looking to utilise the yellow/black ex-first team strip as an away strip.
Newyddion cyn 11/06/15
News before 11/06/15

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us