Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Noddwyd gan / Sponsored by Cymru1.net
Uwchgynghrair Cymru / Welsh Premier


Gartref / Home
Newyddion / News
Gemau / Fixtures
Canlyniadau / Results
Adroddiadau / Reports
Lluniau / Photos
Chwaraewyr / Players
Hanes / History
Cyfeiriadau / Directions
Siop / Shop
Archifau / Archive
Y Gynghrair / The League
Trafod / Discussion
Erthyglau / Articles
Cysylltiadau / Links
20/5/03
Ail Dim yn y Cwpanau. / Reserves in Cup Competitions.
Llongyfarchiadau i'r ail dim am dymor hynod o lwyddiannus. Yn ogystal a sicrhau y trydydd safle yn ei tymor cyntaf yng Nghyngrair Gwynedd cafwyd llwyddiant yn cyrraedd rowndiau terfynnol yr amrywiol gwpanau ar y lefel yma. Enillwyd Cwpan Coffa Ron Jones gyda buddugoliaeth o 5-2 yn erbyn Cricedwyr Llandudno gyda Emyr Jones yn sgorio tair ac Alan Jones a Richard Hughes yn sicrhau y ddwy arall.
Cyrhaeddodd Port rownd derfynnol Cwpan Gwynedd (John Smith) a'i gwrthwynebwyr y tro yma oedd Llanrug, sef pencampwyr Cyngrhair Gwynedd am eleni. Mewn gem braidd yn siomedig methodd Port rhywstro'i gwrthwynebwyr rhag gwblhau y dwbl. Roedd gol, ei prif sgoriwr am y tymor, Kevin Davies, ar ol 22 munud, yn ddigon i sicrhau y fuddugoliaeth, a'r Gwpan, i Lanrug.
Yn rownd derfynnol Tarian Eryri cyfarfu hogiau'r ail dim a'r clwb a orfennodd un safle yn uwch yn y gyngrhair, sef Biwmaris. Yr ynyswyr a brofodd gryfa ar y dydd gan sicrhau buddugoliaeth o 4-2.

Congratulations to the Reserves on their successful season. In addition to ensuring an excellent third place finish, in their first season back in the Gwynedd League, they reached several finals in the numerous cup competitions which are played for at this level. They took the Ron Jones Memorial Cup with a 5-2 win against Llandudno Cricketers with Emyr Jones securing a hat-trick (22,57 and 80 mins) and Alan Jones and Richard Hughes adding the other two.
Port also reached the final of the John Smith Gwynedd Cup where they met this season's Gwynedd League champions, Llanrug Utd. In a somewhat disappointing game the reserves failed to prevent their opponents completing the League and Cup double. In the event a single goal, after 22 mins, by, top scorer, Kevin Davies proved enough to secure the victory and the Cup for Llanrug.
The final of the Eryri Shield saw Port take on Beaumaris, the team who finished one place above them in the league. The game went according to form with the islanders triumphing by 4-2.
15/5/03
Archwiliad Llwyddianus / Succesfull Inspection
Cynhaliodd dirprwyaeth o Uwch Gynghrair Cymru eu hail ymchwiliad o'r Traeth ar fore dydd Merched gan ddweud wrth y clwb eu bod yn hapus gyda'r gwaith sydd wedi ei wneud ar y maes. Dywedodd ysgrifennydd y Gynghrair y bydd yn adrodd i Fwrdd Rheoli'r Gynghrair a fyddai'n gwneud y penderfyniad terfynol ar pwy fyddai'n cael eu dyrchafu. Dywedodd Gerallt Owen, ysgrifenydd y clwb, Gerallt Owen fod y bwrdd yn hyderus y byddai'r adroddiad yn bositif ag y bydd y clwb yn cael ei ddyrchafu. Dywedodd Mae nifer o swyddogion a cefnogwyr wedi gweithio'n galed dros yr wythnosau diwethaf, gyda chwmniau a unigolion yn hael iawn yn eu cefnogaeth, rydym yn hyderus fod hyn i gyd werth chweil - mae'n rhaid i ni ddiolch pawb sydd wedi helpu ymdrechion y clwb". Mae'r Bwrdd Rheoli i fod i gyfarfod ar Fai'r 8ain.

A deputation from the Welsh Premier League made their second inspection of Y Traeth on Wednesday morning and told the club that they were satisfied with the work carried out at the ground. League Secretary John Deakin said he would be reporting back to the League's Board of Directors who would have the final say on whether the club would be promoted. Club Secretary Gerallt Owen said the club were confident that the report would be positive and that the club would be promoted. He said "A number of officials and supporters have worked hard over the past few weeks, individuals and companies have been generous in their support, we are confident that it has all been worth while - we must thank all those who have helped the club in this effort". The Board of Directors are due to meet on May 28th.
30/4/03
Cyffror Cwpan / Up for the Cup
Gydar bencampwriaeth a dyrchafiad wedi ei sicrhau, mae golygon Port bellach yn troi tuag at y cwpanau. Maent eisoes wedi cyraedd rownd derfynnol Cwpan Her Arfordir y Gogledd, lle byddant yn herio Llandudno yn yr Ofal, Caernarfon ar Fai 13. Yng nghwpan y gynghrair bydd Port yn chwaraer gem hir-ddisgwyliedig yn erbyn y Wyddgrug yn y rownd go-gyn-derfnnol dydd Sadwrn yma (Mair 3ydd). Gwobr yr ennillwyr fydd gem gyn-derfynnol, unwaith eto yn erbyn Llandudno.

With the championship and promotion already in the bag, Ports sights are now firmly focused on cup competition. They have already reached the final of the North Wales Coast Challenge Cup, where they will meet Llandudno at the Oval, Caernarfon on May 13. In the League Cup Port will be playing the long awaited game against Mold Alex in the quarter final this Saturday (May 3rd). The prize for the winners will be a place in the semi-final once again against Llandudno.
27/4/03
Noddi Sedd / Sponsor a Seat
Er mwyn i'r Traeth gyrraedd safon cynghrair Cymru, mae'r clwb wedi gosod 338 o seddi yn eisteddle Pike a thu l i'r gol sydd yn cefnu ar y dref. Er mwyn cynorthwyo'r clwb i ymestyn y gwaith hwn i'r prif eisteddle, gall cefnogwyr y tim noddi sedd - 25 yr un. Am fwy o fanylion, lawr-lwythwch y ffeil PDF yma, sy'n cynnwys ffurlen gais:
Noddi Sedd

In order for the Traeth to reach League of Wales standards, the club have installed 338 tip up seats at the Pike Stand and the shelter behind the town end goal. To assist the club to extend this work to the main Stand, supporters have been given the chance to sponsor a seat - 25 each. For more information, download this PDF file, which includes an application form:
Sponsor a seat
27/4/03
Cwpan y Gynghrair / League Cup.
Oherwydd fod etholiadau'r Cynulliad ar nos Iau, Mai'r 1af, penderfynnwyd peidio a threfnu rownd go-gyn-derfynnol Cwpan y Gynghrair yn erbyn Wyddgrug ar y noson honno. Bydd y gem rwan yn cael ei chwarae pnawn Sadwrn, Mai'r 3ydd. Bydd gem olaf Port yn y gynghrair, yn erbyn Llandudno, yn cael ei chwarae ar nos Fawrth Mai'r 6ed.

Because of the Assembly elections taking place on Thursday, May the 1st, it was decided not to arrange the quarter final of the League Cup against Mold on that night. The game will now be played on Saturday, May 3rd. The last league game, against Llandudno, will be played on Tuesday May 6th.
23/4/03
Campeones!!!!
Yn dilyn y fuddigaolaeth gyffrous yn erbyn Bwcle, cadarnhaodd Port eu safle fel pencampwyr y Cymru Alliance. Yr holl sydd bellach angen ei wneud er mwyn cadarnhau dyrchafiad Port i Uwch Gynghrair Cymru yw cwblhau'r gwaith o godi'r cyfleusterau ar y Traeth i'r safon angenrheidiol. Ond, dydi'r tymor ddim drosodd eto, gyda'r hogiau'n awyddus i ymestyn y record di-guro drwy'r tymor. Fel dangosodd y fuddigoliaeth ysgubol yn erbyn Gresffordd, mae nw'n amlwg yn golygu busnes. Mae Port yn parhau i fod yng Nghwpan y Gynghrair a Chwpan Arfordir y Gogledd, lle maent i gyfarfod a Llandudno yn y rownd derfynnol. Gwrthwynebwyr Port yng Nghwpan y Gynghrair yw'r Wyddgrug, gyda'r gem yn cael ei chwarae ar nos Iau, Mai'r 1af. Bydd hwn yn gyfle i Port gael dathlu'r bencampwriaeth a'r dyrchafiad o flaen y cefnogwyr cartref.

Following the hard fought victory against Buckley, Port have confirmed their place as Cymru Alliance champions. All that remains to be done now to ensure promotion to the Welsh Premier is to complete the work of improving the facilities at the Traeth to the necesary standards. But, the season is still not over, with the lads looking to extend their unbeaten run to the end of the season. As the emphatic victory against Gresford proved, they obviously mean business. Port also remain in the League Cup and the North Wales Coast Cup, where they are up against Llandudno in the Final. Port's opponents in the League Cup are Mold Alex, with the game scheduled for Thursday May 1st. This will be an opportunity for Port to celebrate the Championship and promotion in front of the home support.
17/4/03
Dim Colli Pwyntiau. / No Points Deduction.
Mewn gwrandawiad yng ngwesty'r Imperial yn Llandudno, o dan gadeiryddiaeth Alun Evans, cafodd Port eu canfod dim ond yn 'dechnegol euog' o chwarae Richard Harvey heb ganiatad rhyngwladol. O ganlyniad, byddant yn derbyn dirwy o 250 wedi eu ohirio am flwyddyn, ond ni fydd unrhyw bwyntiau yn cael eu tynnu oddi arnynt. Mae'r bwrdd rheoli a'r tim cyfreithiol yn haeddu canmoliaeth uchel am y modd cadarn y maent wedi delio gyda'r achos hwn. Diweddglo hapus a theg i achos sydd wedi hongian fel cwmwl du uwchben y clwb yn ystod un o'r tymhorau mwyaf llwyddianus yn ei hanes.
I fod yn fathemategol sicr o ddyrchafiad rhaid ennill un pwynt pellach o'r pum gem sydd yn weddill.

In a hearing at Llandudno's Imperial hotel, chaired by Alun Evans, Port were only found 'technically guilty' of playing Richard Harvey without international clearance. Consequently, they will receive a fine of 250, suspended for a year, but no points will be deducted. The management board and the legal team deserve the highest praise for the firm and determined way they dave dealt with this case. This is a happy and fair conclusion to a case that has hung like a dark cloud over one of the most successful seasons in the club's history.
To be mathematically secure of promotion they have to win one further point from the five remaining games.
13/4/03
Gwrandawiad. / Hearing.
Bydd Port yn cael clywed mewn gwrandawiad ddydd Iau yng Ngwestyr Imperial yn Llandudno os ydynt yn euog o chwaraer golwr Richard Harvey heb ganiatad rhyngwladol. Mae posib y bydd Port yn cael eu dirwyo neu yn colli hyd at 21 pwynt. Cadeirydd y grandawiad yw cyn-ysgrifennydd y Gymdeithas Beldroed, Alun Evans. Bydd 3 clwb arall hefyd yn bresennol, sef Llangefni, Cemaes a Wrecsam, tra fod y Gymdeithas Beldroed wedi datgan eu bod yn ymwybodol fod clwb arall (Llanberis?) yn rhan or helynt. Mae Port, au tim cyfreithiol profiadol, yn hyderus y bydd y Gymdeithas yn penderfynnu ou plaid gan fod Harvey wedi treulio cyfnodau gyda Llanberis, Cemaes a Wrecsam yn y flwyddyn rhwng gadael Macclesfield Town ac ymuno a Port.

Port will be told in a hearing on Thursday at the Imperial Hotel, Llandudno whether they are guilty of playing keeper Richard Harvey without international clearance. Its possible that Port will be fined or deducted up to 21 points. The hearing will be chaired by ex-Welsh Football Association boss Alun Evans. Three other clubs will be present; Llangefni, Cemaes and Wrexham, while the Football Association have anounced that another club (Llanberis?) are also involved in the debacle. Port, and their experienced legal team, are confident that the Association will decide in their favour as Harvey had spent spells at Llanberis, Cemaes and Wrexham in the year between leaving Macclesfield Town and joining Port.
12/4/03
Lee Webber - chwaraewr y flwyddyn. / Lee Webber - player of the year.
Dewis y cefnogwyr fel chwaraewr y flwyddyn oedd Lee Webber. Mae Lee wedi bod yn rhan ganolog o amddiffynfa mwyaf cybyddlud y Gynghrair. Ni ellir anwybyddu ei gyfranniad ar ochr arall y cae chwaith, wrth iddo rwydo'n gyson gyda'i ben. Mae'n chwaraewr sydd bob amser yn rhoi 100%, ac mae hyn wedi ei wneud yn ffefryn gyda'r ffyddloniaid. Llongyfarchiadau Lee!

The supporters' choice as player of the year is Lee Webber. Lee has been a key component of the League's most miserly defence. His contribution on the other side of the pitch cannot be ignored, netting regularly with his head. He is a player that always gives 100%, which has made him a frim favourate with the faithfull. Congrats Lee!
10/4/03
Danny Hughes allan / Danny Hughes out.
Mae'r anaf i droed yr amddiffynwr Danny Hughes wedi profi i fod yn llawer gwaeth na feddyliwyd i ddechrau. Mae nawr wedi cael ei gadarnhau ei fod wedi tori asgwrn yn ei droed ac yn mynd i fethu gweddill y tymor. Daeth Hughes i ffwrdd funudau cyn haner amser yn gem nos fawrth yn erbyn Cemaes. Bydd hyn yn golled i'r tim gyda Hughes yn gadernid yng nghalon yr amddiffyn, sydd ond wedi gollwng 15 gol gynghrair mewn 26 gem.

The foot injury to star defender Danny Hughes has proved far worse than originally believed. It has now been confirmed that he has broken a bone in his foot and will miss the remainder of the season. Hughes came off moments before half time of Tuesday night's Cymru Alliance encounter against Cemaes Bay. This will be a loss to the team as Hughes has been a tower of strength in the heart of a defence who have only leaked 15 League goals in 26 matches.
25/3/03
Welsh Football.
Cymerwyd y sylwadau isod or rhifyn diweddaraf or cylchgrawn Pldroed annibynnol Welsh Football. Maer rhifyn diweddaraf bellach ar gael, a bydd ar werth yn siop y clwb yn ystod y gm nesaf yn erbyn Treffynnon.

The following comments were taken from the latest issue of independent Football magazine, Welsh Football. The latest issue is now on sale, and will be on sale in the club shop during the next game against Holywell.

If you look at the Cymru Alliance league table, you would conclude that the promotion race is effectively over: CPD Porthmadog, who are known to possess facilities suitable for the Welsh Premier, hold a commanding lead and results have shown Viv Williams's side to be head and shoulders above all their rivals at this level. But one cloud of doubt hangs over Port's promotion bid - the FAW inquiry into a complex ineligible player case which could ultimately result in a points deduction for the Traeth club.

The peculiar thing about this case is that it is hard to see what Porthmadog have done wrong, or what they could (reasonably) have been expected to do differently. At the center of the case is goalkeeper Richard Harvey whom they signed last summer from Cemaes Bay. Later it transpired that Harvey had never received international clearance to play in Wales, but by then he'd played seven games from which Port' gained 19 points. When signing a player from a fellow Welsh club, it wouldn't appear necessary to check on international clearance and one hopes common sense will prevail and the verdict will not wreck the Cymru Alliance season. For to distort the league table in any major way on the basis of a rather technical offence, with mitigating circumstances, would really not enhance the reputation of either the league or Welsh football in general.

Dave Collins.
21/3/03
Chwaraewr y Flwyddyn. / Player of the Year.
Am y tro cyntaf erioed, mae cyfle i chi bleidleisio am chwaraewr y flwyddyn y ceflogwyr dros y we.

For the first time ever, you have the chance to vote for the supporters' player of the year over the net.
16/03/03
Noson yr Hogia. / Lads Night.
Mae noson arbennig wedi ei threfnu at nos Fercher, Ebrill y 9fed yng nghwmni'r cyn-Reslwr a Pel-droediwr di flewyn ar dafod, Orig Williams, a'r cyn chwaraewr Rygbi rhyngwladol, Ray Gravell. Bydd cyfle i holi unrhyw gwestiwn i'r ddau. Yn cadw trefn, ac yn arwain y noson, fydd Dilwyn Morgan - gwyneb cyfarwydd ar y Noson Lawen ar S4C. Atyniad arall y noson fydd y cyfle i roi punt neu ddwy ar y ceffylau yn y 'Race Night'. Arwel Jones fydd y bwci hwyliog yng ngofal y betio. Cynhelir y noson yn Neuadd y Lleng Brydeinig am 8pm, bydd pris mynediad yn 4. Am fwy o fanylion cysylltwch a Gerallt Owen ar 07881 742600.

A night in the company of the outspoken ex-Wresler and Footballer, Orig Williams, and ex-Rugby international, Ray Gravell has been organized on Wednesday, April the 9th. There will be a chance to ask them any question of your choice. Keeping an eye on both, and compare for the evening, is Dilwyn Morgan - a familiar face on S4C's Noson Lawen. The other attraction on the night is the chance to place a bob or two on the horces in the 'Race Night'. Arwel Jones will be the lively bookie taking your bets. The night will take place at the Legion Hall at 8pm, with entry at 4. For more details contact Gerallt Owen on 07881 742600.
10/03/03
Ardal ddigwyddiadau. / Events area.
Mae Port wedi bod yn llwyddiannus yn ei cais am grant werth 30,000 gan Brosiect Cwlwm Gwledig sy'n cael ei ariannu gan Gyngor Gwynedd. Gwnaethwyd y cais fel rhan o gynllun i ddatblygu'r cae ymarfer mewn i ardal ddigwyddiadau. Bydd y datblgyiadau yn cynnwys Marquee, sied newydd ar gyfer storio, trailer a chyfleusterau toiled. Bwriad y clwb yw cynnal nifer o wahanol digwyddiadau yn gyson, gyda'r marquee fel canolbwynt. Bydd y marquee hefyd ar gael am bris gostyngol i gyrff lleol ar gyfer eu defnydd hwy.

Port have been succesfull in their application for grant money worth 30,000 from Prosiect Cwlwm Gwledig funded by Gwynedd Council. The bid for funds was made as part of a plan to develop the training pitch into an events area. Included in the bid was provision for a marquee, new shed for storage, trailer and toilet facilities. The club intends to hold various events in the area, using the marquee as a focal point. The marquee will also be available at an advantagous rate to local organizations for their own use.
03/03/03
Gwella'r Traeth / Ground improvements.
Mae'r gwaith o wella'r cyfleusterau ar y Traeth yn parhau i fynd yn ei flaen. Yn dilyn haelioni Cyngor Tref Porthmadog, mae 338 o seddi bellach wedi eu harchebu er mwyn cwrdd a'r gofynion. Mae ffens newydd hefyd ar ei ffordd er mwyn cwblhau'r gwaith o amgylchynu'r cae. Bydd Port wedi chwarae eu holl gemau cartref erbyn diwedd Mawrth, gan adael digon o amser i addasu'r ystafelloedd newid. Mae'r swyddogion felly yn ffyddiog iawn bydd y gwelliannau angenrheidiol wedi eu cwblhau erbyn ail ymweliad archwilwyr yr Uwch Gynghrair.

The work of improving the facilities at the Traeth is still in progress. Thanks to the generosity of Porthmadog Town Council, 338 new seats have now been ordered to meet the requirements. A new fence is also on its way to complete the perimiter fencing. Port will have completed their home fixtures by the end of March, allowing plenty of time to extend the changing rooms. The officials are therefore very confident that they will have completed the necessary improvements before the second visit of the Welsh Premier inspectors.
Newyddion cyn 03/03/03
News pre 03/03/03

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us