Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Noddwyd gan / Sponsored by Cymru1.net
Uwchgynghrair Cymru / Welsh Premier


Gartref / Home
Newyddion / News
Gemau / Fixtures
Canlyniadau / Results
Adroddiadau / Reports
Lluniau / Photos
Chwaraewyr / Players
Hanes / History
Cyfeiriadau / Directions
Siop / Shop
Archifau / Archive
Y Gynghrair / The League
Trafod / Discussion
Erthyglau / Articles
Cysylltiadau / Links
Calendr newydd / New calander.
Mae CPD Porthmadog wedi cynhyrchu calendr ar gyfer 2002. Bydd y calendr yn cynnwys lluniau o chwaraewyr a phersonoliaethau amlwg o fewn y clwb dros y blynyddoedd. Maer calendr ar gael o siop y clwb, neu wrth ffonio Gerallt Owen ar: 01766 512991. Maer manylion isod or Cambrian News.

The following article is from the Cambrian News: A Dwyfor football club has produced a calendar of old photographs to celebrate over a century of matches.
The calendar produced by Porthmadog Football Club features historic photographs spanning the period from the first available photo of the 1892 team to the famous 1960 Mel Charles superteam.
The club's secretary Gerallt Owen said: "Porthmadog FC has been an integral part of the social and community life of the town from its formation in 1884, and is one of the foremost clubs in Wales.
"The calendar is a potted attempt to reflect several decades of exciting teams and times as well as unforgetable events such as the back to back Welsh Amateur Cup wins of the 1950's, some well known personalities and household names such as Sir Stanely Matthews who played at Y Traeth.
"We are extremely grateful to those local businesses who have made this a reality by sponsoring the various months.
"We believe that we have here something unique which chronicles teams, events and successes which are still fondly remembered by many people.
"This includes the several hundred ex-patriots who live all over the world.
"The calendar will make a wonderful Christmas present for those people as well as townspeople themselves."
The calendar is available from the club's shop at Y Traeth, local shops or by calling Gerallt Owen on 01766 512991.
Gem gartref yn erbyn Bangor / Home game against Bangor.
Gwobr Port am guro Dinbych yn ail rownd Cwpan Cymru yw gem garterf yn erbyn Dinas Bangor. Bydd gem, yn erbyn ein cymdogion, yn siwr o ddenu torf dda i'r Traeth ac yn gyfle i fesur safon y tim yn erbyn gwrthwynebwyr sydd yn cael tymor gwych yng Nghynghrair Cymru.

Port's reward for beating Denbigh in the second round of the Welsh Cup is a home tie against Bangor City. The game, against our neighbours, will surely attract a good crowd and will be a chance to measure the team's standards against opponents who are having a great season in the League of Wales.
02/10/01
Gem gyfeillgar yn Conwy / Friendly match in Conwy.
Gan na fydd Port yn chwarae y penwythnos hwn oherwydd gem ryngwladol Cymru, trefnodd Viv gem gyfeillgar yn erbyn y tim ar frig y Welsh Alliance, Conwy. Roedd hwn yn gyfle i gadw ffitrwydd y tim, a hefyd yn gyfle i chwaraewyr ymylol brofi eu hunain. Er i Conwy ddechraun dda, dechreuodd Port reoli gydar goliau yn llifo yn fuan iawn. Aeth Port fewn ar yr hanner ar y blaen o dair gl, wedi i Pugh, a gafodd gm wych, rwydo ddwy waith (15 a 22) gyda Carl Owen yn ei gwneud yn dair ar 28 munud.
Yn yr ail hanner, gwelwyd y ddau dim yn gwneud nifer o newidiadau, gyda Port yn rhoi cyfle i chwaraewyr or ail dim, gyda Cai Williams, Tony Williams, Meirion Pritchard ac Ywain Gwynedd yn gwneud ymddangosiadau. Aeth Port ymlaen i rwydo 5 o goliau pellach. Ychwanegodd Pugh ei drydedd ar 53 munud a Carl Owen ei ail ar 81 munud. Rhanwyd y goliau eraill rhwng David Farr (62), Meirion Pritchard (86) a Cai Williams (87) i gwblhau noson lwyddiannus i Port.

As Port do not have a game this weekend, due to the Wales intenational, Viv aranged a friendly match against Welsh Alliance leaders Conwy United. This was a great chance to maintain team fitness, and a chance for fringe players to prove themselves. Despite Conwy starting well, Port began to control with the goals soon starting to flow. Port went in at the interval ahead by three goals, after Pugh, who had a brilliant game, netted twice (15 and 22) with Carl Owen making it three on 28 minutes.
In the second half, both teams made numerous changes, with Port giving many second team players a run out, with Cai Williams, Tony Williams, Meirion Pritchard and Ywain Gwynedd all making appearances. Port went on to net a further 5 goals. Pugh completed his hat-trick on 53 minutes, and Carl Owen got his second on 81 minutes. The rest of the spoils were shared between David Farr (62), Meirion Pritchard (86) and Cai Williams (87) to complete the rout.
26/9/01
Clwb Cefnogwyr angen cymorth / Supporters Club in need of more backing.
Yng nghyfarfod blynyddol y Clwb Cefnogwyr, dywedodd y cadeirydd, Ken Wyn Jones fod y clwb wedi gwneud cyfraniad sylweddol ir clwb pl-droed, gan godi miloedd o bunoedd ers ei sefydlu. Dywedodd mai diolch i grwp bychan o gefnogwyr selog oedd y llwyddiant hwn. Galwodd y cadeirydd ar i fwy o bobl oedd am weld tim llwyddiannus ar y Traeth i ymuno ar clwb cefnogwyr.
Yn ogystal ar cadeirydd, cafodd Treflyn Jones ei ail-ethol yn ysgrifennydd, gyda Dylan Rees yn parhau yn ei swydd fel trysorydd. Trefnwyd prize Bingo ar gyfer y Llun cyntaf yn Rhagfyr, a cyngerdd John ac Alun ar gyfer y gwanwyn.
Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno ar Clwb Cefnogwyr ymwelwch a Siop y Clwb yn ystod gemau cartref.

In the annual meeting of the Supporters Club, chairman Ken Wyn Jones said that the club has made a substantial contribution to the football club, raising thousands of pounds since its establishment. He said that this success was down to a small band of loyal supporters and called on all who wish to see a succesfull team at Y Traeth to join the supporters club.
In addition to the chairman, the secretary Treflyn Jones was re-elected, with Dylan Rees remaining in the post of club treasurer. Arrangements were made for a prize Bingo evening to be held on the first Monday in December, and a concert by John ac Alun in the spring.
If you are interested in joining the Supporters Club visit the Club Shop during home matches.
21/9/01
Golwr Newydd / New goalie
Mae'r rheolwr Viv Williams wedi ymateb yn sydyn i arwyddo golwr newydd i gymryd lle Kenny Dixon. Mae wedi arwyddo golwr Caergybi Dylan Pritchard mewn symudiad sydyn. Mae Pritchard, sydd yn un o'r golwyr mwyaf uchel ei barch yn yr ardal, yn byw ym Mangor, ond wedi bod gyda hogiau'r Harbwr am 3 tymor. Credir y bydd yn gwneud ei ymddangosiad cyntaf yn erbyn Guilsfeild b'nawn Sadwrn. Mae'n debyg fod gan Pritchard gysylltiadau teuluol ym Mhorthmadog, gydai ewyrth Ifor Pritchard yn gyn-golwr i Port yn ystod y 60au, ag yn parhau i fyw yn y dref.

Manager Viv Williams has acted quickly to sign a new goalkeeper to replace departed Kenny Dixon. He has signed Holyhead Hotspurs keeper Dylan Pritchard in a lightning swoop. Pritchard who is one of best regarded keepers in the area lives in Bangor but has been with the Harbourmen for 3 seasons. It is believed he will be making his debut against Guilsfield on Saturday. Pritchard is believed to have family connections in Porthmadog with his uncle being former Porthmadog goalkeeper Ifor Pritchard who was between the sticks for Port during the 1960's and who still lives in the town.
19/9/01
Cwpan Cymru / Welsh Cup
Yn dilyn eu buddigoliaeth yn erbyn Conwy yn y rownd gyntaf, bydd Port yn chwarae yn erbyn Dinbych yn ail rownd Cwpan Cymru. Caiff y gem yma ei chwarae, ar y Traeth unwaith eto, ar Hydref 13.

Following their victory against Conwy in the first round, Port have been drawn to play against Denbigh in the Welsh Cup second round. This game, to be played at y Traeth, will take place on October 13.
15/9/01
Dixon yn gadael / Dixon leaves
Rydym yn deall fod golwr Port, Kenny Dixon, mewn angytundeb gyda tim rheolir clwb, a felly yn annebygol o ymddangos eto. Maer clwb yn dweud eu bod ar fin arwyddo rhywun i gymryd ei le, gyda golwr sydd yn cael ei ddisgrifio fel un "profiadol iawn" yn dangos diddordeb mewn ymuno ar clwb

We understand that Port goalkeeper, Kenny Dixon, is in dispute with the clubs management team, and is therefore unlikely to appear again. The club say that the signing of a replacement is imminent, with a keeper that is described as "very experienced" is showing an interest in joining.
5/9/01
Cynghrair Llif-oleuadau / Floodlit League
Bydd Port yn cystadlu yng Nghynghrair Llif-oleuadau Gogledd Cymru unwaith eto y tymor hwn. Chwaraewyr ifanc (o dan 18 a 21), ynghyd a chwaraewyr mwy profiadol ar gyrion y tim cyntaf, fydd yn chwarae yn y gynhrair. Y timau eraill fydd yn cystadlu fydd Flexys Derwyddon Cefn, Cei Cona, Rhyl, Croesoswallt, Treffynnon, Fflint, Rhydymwyn ar Wyddgrug. Fe fydd gem gyntaf Port gartref yn erbyn Flexys Derwyddon Cefn ar Fedi 11eg.

Port will compete in the North Wales Floodlit League once again this season. Young players (under 18 and 21), along with more experienced players on the fringes of the first team, will make up the team to play in the league. The other teams competing will be Flexys Cefn Druids, Connahs Quay Nomads, Rhyl, Oswestry, Holywell, Flint, Rhydymwyn, and Mold Alexandra. Ports first game will be at home to Flexys Cefn Druids and September 11th.
28/8/01
Dechrau da i'r ail dim / Good start for the reserves
Llongyfarchiadau i'r ail-dim am eu dechrau gwych i'r tymor. Hyd yn hyn mae gan y tim record 100% yng nghynghrair Caernarfon a'r Ardal. Gobeithio y caiff y tim ddyrchafiad y tymor hwn, a gyda 31 gl wedi ei sgorio yn y 5 gem gyntaf, mae pethau'n edrych yn addawol.

Congratulations to the second team for their fantastic start to the season. Up until now the team have a 100% record in the Caernarfon and District league. The team hope for promotion this season, and with 31 goals scored in the first 5 games, things look promising.
27/8/01
Cyngrair Llif-oleuadau / Floodlit league
Mae Stewart Williams wedi cael ei apwyntio fel rheolwr tim Port yn y gynghriar llif-oleuadau. Bydd y gynghriar hon yn gyfle i chwaraewyr ymylol a rai o chwaraewyr ifanc goraur ardal i ddangos eu doniau. Bydd dau chwaraewr dros 21 yn cael chwarae yn y tim, a bydd eu profiad yn sicr o gymorth i dim fydd wedi eu greu o chwaraewyr ifanc addawol.

Stewart Williams has been appointed manager of the Port team in the floodlit league. This league will be a chance for fringe players and some of the best young players in the area to show their skills. Two players over the age of 21 will be allowed to feature in the team, and their experience will surely be of assistance to a team created mainly of promising youngsters.
22/8/01
Warren Gibbs yn gadael / Warren Gibbs leaves
Mae amddiffynnwr cannol Port, Warren Gibbs wedi gadael y clwb i ymuno a charfan Bangor yng nghyngrair Cymru. Roedd ei berfformiad yn y gm gyfeillgar yn erbyn Bangor yn ddigon i ddenu sylw rheolwr newydd Bangor, Peter Davenport. Mae Viv wedi arwyddo Patrick Johnson o ardal Lerpwl i gymryd ei le yn yr amddiffyn.

Port central defender, Warren gibbs has left the club to join Bangor City in the League of Wales. His performance in the friendly match against Bangor was enough to draw the attention of Bangor's new manager, Peter Davenport. viv has signed Patrick johnson from the Liverpool area to take his place in defence.
14/8/01
Dau arwyddiad newydd / Two new signings
Cadarnhawyd fod yr ymosodwr Graham Randles, gynt o Buckley, wedi arwyddo ir clwb ar l ymddangos mewn nifer or gemau cyfeillgar cyn-dymor. Y chwaraewr arall sydd wedi ymuno ar garfan yn dilyn y fuddigoliaeth o 6-0 yn erbyn Bala ywr asgellwr de Steve Fisher ar l iddo sgorio 2 gl mewn perfformiad da.

It was confirmed that stricker Graham Rnadles, ex of Buckley, has signed to join the club after appearing in many of the pre-season friendlies. The other player that has joined the squad following the 6-0 victory against Bala is the right-winger Steve Fisher after scoring two goals in a fine performance.
Newyddion cyn 14/8/01
News pre 14/8/01

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us