Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Noddwyd gan / Sponsored by Cymru1.net
Uwchgynghrair Cymru / Welsh Premier


Gartref / Home
Newyddion / News
Gemau / Fixtures
Canlyniadau / Results
Adroddiadau / Reports
Lluniau / Photos
Chwaraewyr / Players
Hanes / History
Cyfeiriadau / Directions
Siop / Shop
Archifau / Archive
Y Gynghrair / The League
Trafod / Discussion
Erthyglau / Articles
Cysylltiadau / Links
20/10/03
Yr Eisteddle / The Stand
Mae'r newidiadau i'r prif eisteddle bellach wedi eu cwblhau - sy'n golygu bod bellach 500 o seddi ar y Traeth. Bu oedi yn y gwaith oherwydd nad oedd y seddi oedd wedi cael eu harchebu ers ddechrau'r tymor wedi cyrraedd. Disgwylir y bydd placiau'r noddwyr yn cael eu gosod ar y seddi yn ystod yr wythnosau nesaf.

The changes to the main stand have now been completed - which means that there are now 500 seats at the Traeth. The work had been delayed as the seats that had been ordered since the start of the season had not arrived. It is thought that the sponsors' plaques will be placed on the seats during the coming weeks.
14/10/03
Mike Foster, Dafydd Evans
Mae disgwyl bydd Mike Foster a Dafydd Evans yn ymddangos heno i dim Porthmadog mewn gem ymarfer yn erbyn tm ieuenctid y clwb ar l i'r ddau wella o'u hanafiadau. Y gobaith yw y byddant ar gael ar gyfer y gm nos Wener yn erbyn Newi Cefn Druids.

Mike Foster and Dafydd Evans are likely to appear tonight for a Porthmadog XI in a training match against the club's youth team after both have recovered from injuries. The hope is that they will be available for the game on Friday night against Newi Cefn Druids.
30/09/03
Academi Ieuenctid / Youth Academy.
Mae'r paratoadau ar gyfer Academi Bel-droed Porthmadog yn mynd yn eu blaen. Bydd traealon ar gyfer mynediad i'r Academi yn cael eu cynnal ar Ddydd Sul, Hydref 29. Disgwylir datganiad pellach gan y clwb yn fuan.

The preperations for the Porthmadog Football Academy are on going. Trials for entry into the Academy will take place on Sunday, October 29. A fuller statement will be issued shortly by the club.
27/09/03
Amser codi gem / Time to bounce back.
Yn dilyn mis anodd iawn i Port, gyda tair gm yn erbyn Bangor ac ymweliad i TNS, maen bryd i Port godi ei gm a ceisio ail greu llwyddiant dechraur tymor. Maen debygol iawn y bydd Bangor a TNS yn gorffen y tymor yn y ddau safle uchaf, felly maen bwysig i Port beidio gadael ir canlyniadau yma effeithio ar eu tymor. Er na fydd dau ymweliad i Newi Cefn Druids, a gm yn erbyn Hwlffordd yn rhwydd, maen bwysig fod Port yn cymryd y cyfle i godi pwyntiau unwaith eto ar l pythefnos sydd wedi dangos pa mor anodd mae pethaun gallu bod yn Uwch Gynghrair Cymru.

Following a difficult month for Port, with three matches against Bangor and a visit to TNS, its time for Port to bounce back and recreate the success of the early season. Its very likely that Bangor and TNS will finish the season in first and second place, so its imperative that Port dont let these defeats have a negative effect on their season. Two visits to Newi Cefn Druids and a game against Haverfordwest wont be easy, but its important that Port take the opportunity to pick up some points again after two weeks that have shown how hard it can sometimes be in the Welsh Premier.
26/09/03
Alan Morgan
Mae'r chwaraewr canol cae Alan Morgan wedi gadael y clwb yn dilyn y gem yng nghwpan y gynghrair yn erbyn Bangor. Fe ddeilliodd nifer o goliau o'i groesiadau cywir ac o'i gipiau rhydd, ac fe fydd Port yn sicr yn methu hyn.

The midfeilder Alan Morgan has left the club following the league cup game against Bangor. Many goals resulted from his accurate crosses and his free kicks, and Port will surely miss his contribution.
26/09/03
Gem wedi ei Gohirio / Game Cancellation
Gohiriwyd gm Port yn erbyn Drenewydd nos Fawrth yma yn dilyn marwolaeth Trevor Jones, aelod o fwrdd rheolir Drenewydd, mewn damwain car. Cynhelir yr angladd ar ddydd Mawrth. Nid oes dyddiad wedi ei bennu ar gyfer ail drefnur gm.

Ports game against Newtown this Tuesday has been called off following the death of Newtown board member Trevor Jones in a car accident. The funeral will take place on Tuesday. No date has been fixed for the rearranged game.
17/09/03
Helynt Harvey - Y Diweddaraf / Harvey Affair - The Latest
Bu tro annisgwyl arall yn helynt hir wyntog y golwr Richard Harvey yn ddiweddar. Chwaraeodd Harvey i bump clwb o ogledd Cymru, gan gynnwys Porthmadog, yn ystod cyfnod o 18 mis a hynny heb ganiatd rhyngwladol. Cosbwyd Harvey a Loco Llanberis gan FA Cymru. Loco oedd y clwb cyntaf i'w arwyddo pan adawodd Lloegr i ail ymuno a phl-droed Cymru dros ddwy flynedd yn l. Mae'r golwr ifanc talentog wedi cael ei ddirwyo 100 a wedi ei orchymyn i dalu costau comisiwn ymchwil yr FA, ac wedi ei wahardd am bum gem. Dirwywyd Llanberis, o'r Pentraeth Honda Welsh Alliance am 500, gyda'r 200 cyntaf i gael ei dalu o fewn 21 diwrnod tra fod y 300 sy'n weddill yn ohiriedig. Bydd Harvey yn apelio'n erbyn y penderfyniad.

The long running saga of goalkeeper Richard Harvey took another twist recently. Harvey played for five north Wales clubs, including Porthmadog, during an 18 month period whilst not having international clearance. Harvey and Loco Llanberis have been carpeted by the Welsh FA. Loco were the first club to sign him after he left England to re-enter Welsh Football over two years ago. The talented young keeper has been fined 100 and ordered to pay the costs of the FA's commission of inquiry, and has been banned for five matches. Llanberis, of the Pentraeth Honda Welsh Alliance, have been fined 500, of which 200 has to be paid within 21 days and the balance of 300 is suspended. Harvey will appeal against the decision.[from the Caernarfon and Denbigh Herald]
15/09/03
Cwpan Cymru / Welsh Cup
Tynnwyd yr enwau allan o'r het ar gyfer ail rownd Cwpan Cymru heddiw. A fel gyda Chwpan y Gynghrair Loosemores nid yw Port wedi derbyn llawer o lwc, gan eu bod i chwarae gwrthwynebwyr o'r Uwch Gynghrair mewn gem oddi cartref. Bydd Port felly yn wynebu taith draw i Cefn Mawr am gem yn erbyn Newi Derwyddon Cefn ar y 4ydd o Hydref. Hwn fydd y cyntaf o ddau ymweliad i gartref y clwb o ardal Wrecsam yn ystod y mis hwnnw.

The names were drawn for the second round of the Welsh Cup today. And as with the Loosemores League Cup Port haven't received all the luck, as they will be up against opposition from the Welsh Premier away from home. Port will therefore face an away trip to Cefn Mawr for a match against Newi Cefn Druids on the 4th of October. This will be the first of two clashes with the club from the Wrexham area during that month.
4/09/03
Anaf Foster / Foster's Injury
Nid yw'n ymddangos fod yr anaf i Mike Foster mor ddrwg ag yr oedd rhai wedi disgwyl ar l iddo ddod oddi ar y cae yn erbyn Lido Afan ddydd Sadwrn diwethaf. Ofnwyd i ddechrau ei fod wedi torri asgwrn yn ei droed, ond fel canlyniad i belydr-X gwelwyd mai wedi cleisio ei ligaments yn ddrwg ydoedd. Mae disgwyl y bydd allan am ychydig wythnosau o leiaf.

It doesn't appear that the injury to Mike Foster is as bad as had first been thought after he was taken off the field against Afan Lido last Saturday. It was feared at first that he had broken a bone in his foot, but as the result of an x-ray it was found that he had suffered from badly bruised ligaments. It is expected he will be side-lined for at least a few weeks.
1/09/03
Canmoliaeth Lido / Lido's Praise
Er gwaethaf i Port golli am y tro cyntaf y tymor hwn i lawr yn Afan Lido, roedd rheolwr y Lido, Mark Robinson, yn llawn canmoliaeth ir newydd-ddyfodiaid yn y Western Mail:

Despite Port losing for the first time this season down at Afan Lido, the Lido manager Mark Robinson, was full of praise to the newcomers in the Western Mail:

They are a very good side, the best we have faced this season, and I tip them for a top-eight finish, possibly even top six.
27/8/03
Mis Medi = Bangor! / September = Bangor!
Yn dilyn y fuddugoliaeth (2-0 dros ddau gymal) yn erbyn y Trallwng, fe fydd Port yn chwarae yn erbyn Bangor yn rownd nesaf Cwpan y Gynghrair. Cynhelir y gem gyntaf ar Fedi'r 3ydd ym Mangor. Golyga hyn y bydd Port yn gwynebu Bangor 3 gwaith yn ystod mis Medi gan fod y gem gynghrair ym Mangor i'w chynnal ar Fedi'r 27ain.

Folowing the victory (2-0 over two legs) over Welshpool Town, Port will play Bangor in the next round of the League Cup. The 1st game will be played on September 3rd at Bangor. This means that Port will face Bangor 3 times in September as the league clas at Bangor is already arranged for September the 27th.
16/8/03
Y BBC'n dilyn Port / The BBC follow Port.
Maer BBC mewn cydweithrediad a Port wedi creu gwefan syn dilyn Port trwy gydol y tymor. Bydd y wefan yn cael ei chynnal gan Gary Pritchard or BBC ac yn cynnwys adroddiadau or gemau a dyddiaduron or gemau gan y chwaraewyr, cefnogwyr ar tm rheoli a llawer iawn mwy. Cyfeiriad y wefan yw www.bbc.co.uk/cymru/chwaraeon/porthmadog.

The BBC in cooperation with Port have created a website that will follow Port throughout the season. The website will be compiled by Gary Pritchard of the BBC and will include match reports and match diaries by players, supporters and the management team and much much more. The websites address is www.bbc.co.uk/cymru/chwaraeon/porthmadog.
15/8/03
Y Cyfarwyddwyr / The Directors.
Mewn cyfarfod neithiwr o gyfarwyddwyr Port apwyntiwyd dau aelod newydd ir bwrdd, sef Nigel Shingler a Peter Bennet, a bydd Clive Hague hefyd yn dychwelwyd fel cyfarwyddwr. Diolchwyd i Bob Havelock am ei waith fel cadeirydd dros y blynyddoedd wrth iddo gamu i lawr or swydd, ond bydd yn parhaun aelod or bwrdd. Apwyntiwyd Phil Jones yn olynydd i Bob, gyda Mici Plwm yn cael ei wneud yn is-gadeirydd.
Mae Port wedi cael llawer o lwyddiant wrth ddenu noddwyr at y tymor newydd, gyda 51 o fyrddau hysbysebu o amgylch y cae ar hyn o bryd ond cofiwch mae wastad lle i fwy o noddwyr! Maer rhaglen hefyd wedi cael ei ymestyn o 4 tudalen er mwyn gwneud lle ir holl noddwyr.

In a meeting of Port directors last night two new members were appointed to the board Nigel Shingler and Peter Bennet, with Clive Hague also returning as a director. Bob Havelock was thanked for his work as chairman over the years as he stepped down from the post, but he will remain a member of the board. Phil Jones was appointed as his replacement, with Mici Plwm given the post of vice-chairman.
Port have had considerable success in attracting sponsors for the new term, with 51 advertisement boards currently surrounding the ground but remember theres always room for more sponsors! The programme has also been extended by 4 pages to create room for all the sponsors.
02/8/03
David Farr.
Bydd Port heb wasanaeth yr ymosodwr David Farr y tymor hwn wedi iddo benderfynu mynd i'r Brifysgol. Nid yw wedi chwarae unrhyw ran ym mharatoadau'r clwb am y tymor newydd oherwydd anaf.

Port will be without the services of striker David Farr this term as he has decided to go to University. He has not played any part in the club's preparations for the coming season because of injury.
19/7/03
Cyfle i Noddi / Sponsoring Opportunities.
Mae Port yn cynnig y cyfle i gefnogwyr i noddi gemau neu chwaraewr am y tymor sydd i ddod. Cost noddi gm yw 35 yn unig, ac maen cynnwys mynediad am ddim i 2 o bobl ir gm, arlwyaeth hanner amser a hefyd cydnabyddiaeth amlwg or nawdd yn y rhaglen a hefyd dros y corn. Mae nifer o gemau eisoes wedi cael ei noddi, ond mae llawer o gemau yn dal ar gael, gan gynnwys gm gartref gyntaf y tymor yng Nghwpan y Gynghrair yn erbyn Trallwng an gm Gynghrair gyntaf yn erbyn Caerfyrddin.
Cost noddi chwaraewr yw 30 yn unig, a bydd enwr noddwr yn ymddangos wrth ymyl enwr chwaraewr fydd yn cael ei noddi yn y rhaglen am y tymor cyfan.
Os oes gennych ddiddordeb yn unrhyw un or uchod cysylltwch a Gerallt Owen ar 01766 512991 neu drwy e-bost i gerallt.owen@virgin.net

Port are offering supporters an opportunity to Sponsor a match or a player for the coming season. Match sponsorship is only 35 and includes free entry for 2 people to the match, half-time refreshments as well as prominent acknowledgement of the sponsorship in the match programme and over the tannoy. A number of matches have already been sponsored but a number are still available including the first home game of the season in the League Cup against Welshpool and our first home League match of the season against Carmarthen Town.
Player Sponsorship is only 30 and the specific player sponsored will be associated with his sponsor in the match programme for the entire season.
If you are interested in either of the above contact Gerallt Owen on 01766 512991 or by e-mail on gerallt.owen@virgin.net
26/7/03
Gemau nos Wener / Friday night matches
Mae'n bosib y bydd llawer o gemau Port sydd wedi eu trefnu ar nosweithiau Gwener yn cael eu symud i bnawn Sadwrn. Yn wreiddiol, roedd Port wedi gofyn i'r gynghriair i beidio trefnu unrhyw gemau cartref ar nosweithiau Gwener. Ond, oherwydd camddealltwriaeth, roedd John Deackin wedi meddwl fod Port eisio gymaint a phosib o gemau ar nos Wener! Bellach, mae Deakin wedi llythyru'r holl glybiau oedd i gwrdd a Port ar nos Wener, yn gofyn os ydynt yn barod i ystyried newid i'r pnawn Sadwrn. Bydd newyddion am unrhyw newid ar y safle hwn.

It's posible that many of Port's matches scheduled for Friday evenings will be moved to Saturday aftrenoon. Originally, Port had asked the league not to arrange any of their home matches on Friday evenings. But, because of a misunderstanding, John Deakin had thought that Port had asked for as many games as possible on Friday night! Now, Deakin has lettered every club involved in Friday night encounters with Port, to ask them if they are prepaired to consider a switch to Saturday afternoon. News of any change to fixtures will appere here.
18/7/03
Marc Willaims
Bydd Marc Williams oedd yn chwarae i'r Drenewydd y tymor diwethaf yn ymddangos i Port yn y gem gyfeillgar fory yn erbyn Bae Colwyn. Sgoriodd yr ymosodwr 7 gol yn Uwch Gynghrair Cymru y tymor diwethaf i'r clwb o'r canolbarth. Chwaraewr newydd arall fydd yn ymddangos i Port yn erbyn Bae Colwyn yw Alun Morgan.

Marc Williams who played for Newtown last term will appear for Port in the friendly tomorrow against Colwyn Bay. The striker scored 7 goals last season for the mid Wales club. Another new player who will appear against Colwyn Bay is Alun Morgan.
12/7/03
Challon Lodge
Croesawyd Challon Lodge i'r Traeth ar gyfer gem gyfeillgar gyntaf y tymor. Profodd yr ymwelwyr ei hunain yn dim cystadleuol a cafodd y newydd ddyfodiaid i Uwch Gyngrhair Cymru gem baratoad gwerth chweil. Challon Lodge agorodd a sgorio ar ol 24 munud pan manteisiwyd ar flerwch yn y cefn. Er hynny Port greodd y cyfleon gorau ac arbedwyd yr ymwelwyr gan ei golgeidwad ar nifer o achlysuron. Arbedodd yn dda a'i draed i rwystro Carl Owen a gwnaeth arbediad da arall i gadw allan ergyd Ritchie Owen.Ni ddaeth Port yn gyfartal tan oed 40 munud wedi mynd heibio. Manteisiodd Gareth Caughter ar bas dda John Gwynfor, gan droi yn dda yn y bocs a chodi'r bel i do'r rhwyd.
Rheolodd y tim cartref yr ail hanner gyda Carl Owen a wedyn Gerallt Jones yn dod yn agos. Ar yr awr aeth Port ar y blaen diolch i rhediad da o'r hanner ffordd ac ergyd i'r rhwyd o 18 llath gan Carl Owen. Cynyddwyd y fantais ar ol 74 munud pan sgoriodd Dylan Jones. Cwbwlhawyd y sgorio dwy funud o'r diwedd pan ychwanegodd Rob Williams pedwerydd gol y tim cartref gan wneud y sgor terfynnol yn 4-1.

Port entertained, St Helens side, Challon Lodge in the first of the pre-season matches. It proved to be an useful workout for the Welsh Premier newcomers as the visitors provided them with a competitive game. In fact Challon Lodge took the lead the lead after 24 mins when they took advantage of a defensive muddle. Port however dominated territorially and created the better chances with the visitors keeper being forced to make a series of good saves in the opening period. He saved well with his feet from Carl Owen and then turned a Ritchie Owen effort round the post.Port did not draw level until the 40th minute when Gareth Caughter turned on a John Gwynfor pass and lofted it into the roof of the net.
The home side controlled the second period with Carl Owen and Gerallt Jones coming close. On the hour Carl Owen finished well from 18yds after a solo run from the half-way mark to put Port ahead. Port went on to increase their lead after 74 mins when Dylan Jones scored from close range and two mins from time Robert Williams chipped the ball over the keeper into the net to make the final score 4-1.
10/7/03
Cyn-dymor / Pre-season.
Mae Viv Williams wedi rhyddhau rhestr o gemau cyfeillgar cyn-dymor sydd wedi cael ei cadrnhau hyd yn hyn. Dyma'r rhestr:

Viv Williams has released a list of pre-season friendlies that have been confirmed as yet. Here's the list:

Sad, Meh 12 / Sat, July 12: Challon Lodge (St Helens) (H) k.o. 4pm
Sad, Meh 12 / Sat July 19 - Bae Colwyn Bay (A) k.o. 3pm
Maw, Med 22 / Tue July 22 - Caer / Chester City (H) k.o. 7.30pm
Sad, Awst 2 / Sat Aug 2 - Glantraeth (A) k.o. 2.30pm
Sad, Awst 9 / Sat Aug 9 - Helygain / Halkyn United (H) k.o. 2.30pm
7/7/03
Noson ddathlu / Celebration Evening
Bydd noson ddathlu Port, yn dilyn un or tymorau mwyaf llwyddianus yn hanes y clwb, yn digwydd nos Sadwrn y 12fed yn Neuadd y Lleng yn Porthmadog. Cyn hyn, bydd Port yn dechraur gemau cyn-dymor, gyda gm ymarfer yn erbyn 11 Lee Webber o St. Helens.

Ports celebration evening, following one of the most succesfull seasons in the clubs history, will take place on Saturday night the 12th at the Legion Hall in Porthmadog. Before this, Port will start their pre-season matches, with a training match against a Lee Webber 11, from St. Helens.
20/6/03
Cefnogaeth Ariannol. / Financial Backing.
Mae Port wedi derbyn hwb mawr yn eu hymdrech i gwblhau'r broses o osod 500 o seddi erbyn dechrau'r tymor. Darparodd Ymddiriedolaeth Rebecca, oedd yn gweithredu'r tollborth ar y cob, gymorth grant o 500 tuag at y gost o brynu a gosod y seddi yn y prif eisteddle ar y Traeth. Bydd yr eisteddle yn cael yn cael ei ailenwi yn Eisteddle Rebecca mewn cydnabyddiaeth o'u cefnogaeth. Cadarnhaodd llefarydd y clwb, Gerallt Owen, y penderfyniad ar ddydd Gwener gan ddatgan "Mae hyn yn newyddion gwych i'n cynlluniau i ddatblygu'r maes. Rydym wedi derbyn cefnogaeth o 10,500 rwan gan y Cymru Alliance, Cyngor Tref Porthmadog a Ymddiriedolaeth Rebecca sydd wedi bod yn help enfawr i'r clwb, a hoffwn ddiolch y tri corff yn gyhoeddus am eu cymorth." Mae'r clwb hefyd wedi bod yn gweithredu cynllun noddi seddi sydd wedi codi tua 350 hyd yn hyn. Cadarnhaodd Owen fod y clwb rwan mewn sefyllfa i archebu'r seddi ac y byddai'n bosib eu gosod cyn dechrau'r tymor ar Awst 16.

Porthmadog FC have received a major boost in their bid to complete the installation of 500 seats by the start of the season. The Rebecca Trust who operated the Toll on the embankment into the town have just provided grant aid of 500 towards purchasing and fitting seats in the main stand at Y Traeth. The stand will be renamed the Rebecca Stand in recognition of their support. Club spokesman Gerallt Owen confirmed the decision on Friday by saying "This is great news for our ground development plans. We have now received backing from the Cymru Alliance League, Porthmadog Town Council and the Rebecca Trust to the tune of 10,500 which has been a massive help to the club, I would like to publicly thank all three organisations for the help." The club have also been pushing a sponsor a seat fund raising initiative which has raised some 350 so far. Owen confirmed that the club was now in a position to put the order for the seats in and that he was hopefull they would be fitted before the start of the season on August 16th.
13/6/03
Tymor Nesaf. / Next Season.
Gyda Port wedi cael eu derbyn yn ffurfiol yn ol i Uwch-gynghrair Cymru mewn cyfarfod yn Aberystwyth dydd Sadwrn diwethaf, mae'n bryd dechrau paratoi ar gyfer y tymor nesaf. Eisoes mae holl garfan tymor 2002/03 wedi cytuno i ail-arwyddo i'r clwb, gyda Emrys Williams hefyd yn dychwelyd ar ol tymor allan trwy anaf. Mae Viv a Osian hefyd wedi dechrau trefnu gemau cyfeillgar cyn-dymor, gyda Caer o'r Nationwide Conference yn dod i'r Traeth ar ddydd Mawrth Gorffennaf 22.

With Port's return to the Welsh Premier formally confirmed at a meeting in Aberystwyth last saturday, it's time to start looking forward to next season. 2002-03's full squad have already agreed to re-sign with the club, with Emrys Williams also returning after a season out with injury. Viv and Osian have also started to arrange pre-season friendlies, with Chester from the Nationwide Conference coming to the Traeth on Tuesday July 22.
2/6/03
Prisiau Mynediad 2003-4. / Entry Prices 2003-4.
Mae CPD Porthmadog wedi cyhoeddi mae prisiau mynediad ar gyfer dychweliad y clwb i Uwch Gynghrair Cymru y tymor nesaf fydd 4 i Oedolion a 2 i Bensiynwyr. Fel yn y tymhorau diwethaf bydd mynediad am ddim i bawb o dan 16. Bydd tocynnau tymor 2003-2004 ar werth o ganol Gorffennaf iw defnyddio at gemau cynghrair yn unig. Cost tocynau tymor oedolion fydd 50 a 25 i Bensiynwyr. Byddant ar gael yn siop y clwb yn ystod y gemau cyn-dymor.

Porthmadog FC have announced that admission prices for the clubs return to the Welsh Premier next season will be Adults 4 and OAP's 2. As in recent years children under the age of 16 will be allowed free admission. 2003-2004 season tickets will be on sale from mid July to be used for League matches only. Adult season tickets will be 50 and OAP's 25. They will be available from the club shop at all the pre-season friendly matches.
Newyddion cyn 02/06/03
News pre 02/06/03

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us